Bestuurlijk

Bestuurlijk betekent dit dat er niet VOOR, maar MET de burger besluiten genomen dienen worden. De overheid dient korter dan nu het geval is bij de burger te staan en moet zich realiseren dat hij ten dienste hoort te staan van de stad en zijn burgers. Je kan het niet voor iedereen goed doen. Dit betekent dat ook besluiten genomen dienen te worden die niet overeenkomen met de wensen van de burger, maar wel het algemeen belang dienen. Lokale voorzieningen willen wij zoveel als mogelijk terug brengen naar de wijk. Een nog efficiënter en slanker werkend bestuur en ambtenarenapparaat  moet zorgen voor een krachtiger bestuur, vermindering van bureaucratie en lastenvermindering voor onze burgers.

Het kan niet zijn dat de burger 10 formulieren moet invullen voor één aanvraag. De taakverdeling binnen het college dient helder te zijn en portefeuilles kunnen niet door twee wethouders gevoerd worden, dat bevorderd niet het transparant zijn en het komen tot snelle oplossingen.

Kernpunten

 • Reductie van het aantal beleidsambtenaren via natuurlijke weg en geen aanvulling doorvoeren.

 • Doorstroming van onderop uit eigen organisatie en geen aanstelling van buitenaf mits noodzakelijk.

 • Terugdringen van bureaucratische regels en samen-voeging van sociale hulpverleningsinstanties als zij het zelfde werk uitvoeren.

 • Eén instantie op een klant en geen drie.

 • Herverdeling van ambtelijke taken. Ambtenaren daar plaatsen waar ze op dat moment nodig zijn.

 • Beleidsvelden (domeinen) horen in elkaar over te lopen en het moet niet zo zijn dat je daarvoor met twee verschillende ambtenaren rond de tafel moet, die ieder hun eigen domein verdedigen.

 • De gemeenteraad van onze stad dient kleiner te worden.

 • Het aantal burgerleden dient per partij terug gebracht te worden naar twee  m.i.v. de nieuwe raadsperiode.

Burger overleg

De huidige buurtplatforms nieuwe stijl (buurtnetwerken) dienen meer dan nu het geval is een interface te zijn tussen het gemeentebestuur en de bewoners uit de wijk. Inschrijven op tenders en werven van gelden via sponsoring behoren wat ons betreft tot het verleden. Vaste subsidies, naar gelang het aantal inwoners van de wijk zijn weer van deze tijd. De buurtnetwerken dienen hun werk naar behoren te kunnen doen. Bestuursleden moeten draagkracht hebben bij de wijkbewoners. De voorzitter wordt om de vier jaar gekozen. Buurtnetwerken kunnen een kweekvijver en/of springplank zijn voor mensen met politieke ambitie.In een buurtnetwerk dient een vertegenwoordiger van zowel de gemeente alsook de woningstichting zitting te nemen als er over een onderwerp gestemd dient te worden.

Kernpunten

 • Regelmatig en intensief overleg met de woordvoerders van de buurtnetwerken.

 • Dit intensief overleg moet leiden tot een vroeg onderkennen van problemen en wensen die leven in de wijk.

 • De voorzitter van een buurtnetwerk wordt door de wijkbewoners gekozen en door de gemeenteraad benoemd.

 • De voorzitter krijgt de zelfde bezoldiging als een burger raadslid.