Economie 

Een goed vestigingsklimaat met minder regels en overheidsbemoeienis voor ondernemers, bedrijven en instituten moet de economie van de stad stimuleren.

De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat de beperking voor bedrijven in de wijk de Karosseer moet worden opgeheven. Een ondernemer moet niet beperkt worden in zijn ondernemen, de markt bepaald of hij op een bepaalde plek zijn kost kan verdienen. Het staat hen vrij zich ook daar te vestigen, wel volgens de regels die voor ieder bedrijf gelden. Het vestigingsklimaat wordt mede bepaald door de eerste kennismaking met die overheid. Zelfgenoegzaamheid en vaak ook arrogantie moet plaats maken voor klantvriendelijkheid en behulpzaamheid.

Starheid in denken en handelen moet plaats maken voor souplesse en innovatief (mee)denken. Niet de beperkingen d.m.v. regels aan de ondernemer opleggen, maar samen binnen de kaders zoeken naar de mogelijkheid om tot een vestiging in Maastricht te komen, dat moet het doel zijn. Maastricht is van oorsprong een echte industriestad. De verschuiving van industrie naar dienstverlening verloopt traag. SAB wil de dienstverlenende sector extra stimuleren.

Hierbij hoort ook de opbouw van een imago en het hebben van uitstraling.

Het is onvoldoende om een ondernemer een plek aan te wijzen waar hij zich zou moeten vestigen, ga samen met hem opzoek naar een voor hem geschikte locatie. Bij werk hoort ook wonen, cultuur en recreatie, ook dat zijn aandachtgebieden om de economie van de stad te stimuleren.

Als je onze stad binnen komt vanuit verschillende kanten zie je onvoldoende wat de stad wil zijn n.l. een bruisende, goed verzorgde en vitale stad, waar het goed ondernemen en vertoeven is. Een ander niet te verwaarlozen knelpunt is de migratie van jongeren die een hogere opleiding in Maastricht hebben gevolgd.

Een tekort aan representatieve betaalbare woningen en het onvoldoende voorhanden zijn van werk voor deze hoger opgeleiden, bevordert het vertrek uit de stad. Het vertrek van deze groep uit Maastricht moet een halt worden toegeroepen. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen en instituten waardoor hun vertrek een halt kan worden toegeroepen is daarom hoofdzaak.

Als een bedrijfstak een stimulerend effect heeft naar andere bedrijfstakken, moet aan deze bedrijfstak veel meer aandacht worden besteed dan gebruikelijk.

Ondanks dat Maastricht redelijk centraal ligt tussen sterke economische gebieden ( Eindhoven, Roergebied en Brussel) weet Maastricht hier te weinig van te profiteren. Een actiever aantrekkingsbeleid dient hier verandering in te brengen. Ook dient er meer gelobbyd te worden in Brussel ( europees parlement) voor extra financiële ondersteuning bij diverse projecten.

Ook dient de infrastructuur ( land,water en via de lucht) optimaal te zijn. SAB zal ten alle tijden MAA, vanwege het regionale economisch belang, blijven ondersteunen. Niet alleen voor ondernemers, instituten en instellingen die zich in Maastricht willen vestigen, maar ook voor lokale initiatiefnemers wil SAB een overheid met minder bureaucratie en een actievere opstelling zijn zodat zij hun doel kunnen bereiken. De overheid moet laagdrempelig zijn voor het vestigen van nieuwe ondernemingen. Daarom is duidelijkheid, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van het ambtenarenapparaat een must.

Kernpunten

 • Bijscholing in de vorm van cursussen voor ambtenaren om slagvaardigheid en eventueel klantvriendelijkheid te vergroten.

 • Het blijven ondersteunen van MAA middels subsidie.

 • Minder regels voor ondernemingen die zich hier willen vestigen.

 • Op de Karosseer worden ook andere dan autogelieerde bedrijven toegelaten.

 • Het vestigen van een cybercentrum voor de toekomst.

 • Het tegen gaan van de migratie van jongeren uit onze stad  als zij hun opleiding hebben voltooid d.m.v. het bieden van kansen op werk en een passende woning.

Toerisme

Toerisme en horeca zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en is een belangrijke economische sector in Maastricht. De groei van het toerisme vlakt af en de concurrentie neemt toe. Maar ondanks dit gegeven is Maastricht nog steeds populair, maar toch, het wordt minder. Afgelopen jaar zijn de hotelovernachtingen afgenomen en dit baart zorgen.

Het is daarom tijd voor nieuwe impulsen. Het winkelaanbod dient divers te zijn en traditionele winkels worden ondersteund. Deze impulsen moeten secundair ook invloed hebben op de vestiging van nieuwe bedrijven. Ook de inwoners moeten een goed gevoel hebben over hun stad. Vooral uit die hoek komt  kritiek. Onze inwoners moeten ook een gevoel hebben dat er nog rustmomenten in de stad zijn en ervaren deze 24 uurs cultuur niet als hetgeen zij het liefst willen. De winkelopenstelling op zondag is niet meer terug te draaien en bijna algemeen geaccepteerd, maar SAB is absoluut geen voorstander van de openstelling op feestdagen en zal hier dan ook niet mee instemmen.

Feestdagen zijn bijzondere dagen die aan het gezin toebehoren en dienen samen met onze senioren gevierd te worden. SAB zal het beklemmende harnas van het evenementen- beleid weg halen, door te stoppen met de dagennorm op onze pleinen. Wij zullen er wel voor waken dat Maastricht niet één groot pretpark wordt, er dient naar de juiste balans gezocht te worden.

Kernpunten

 • De Sociaal Actieve Burgerpartij gaat de traditionele winkels en kleine zelfstandigen meer ondersteunen om zo een nog grotere diversiteit aan winkelaanbod te krijgen, waardoor de keuze om in Maastricht te shoppen versterkt wordt en leegstand voorkomen wordt.

 • Geen 24 uurs economie in onze binnenstad en wijken. De stad en haar burgers willen ook genieten van rustmomenten.

 • Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij absoluut niet toe. Dit zijn dagen dat het gezin bij elkaar hoort te zijn.

 • Loslaten van de dagennorm op het Vrijthof of anderen pleinen tijdens evenementen.

Horeca

Kernpunten

De horecaondernemer maakt moeilijke tijden door. Door regelgeving op het gebied van geluid, roken, terras- verwarming en vergunningen ziet hij zich geconfronteerd met fors oplopende kosten en een afname van omzet. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil deze groep ondernemers, daar waar kan, meer zelfregulerende ruimte geven zonder alsmaar van bovenaf regels op te leggen.

De horecaondernemer dient het visitekaartje van de stad te zijn tijdens een rustmoment van onze gasten of burgers. De grilligheid, de hogere eisen van de toeristen en de goedkope alternatieve vliegreizen ( tegenwoordig vlieg je al voor € 50 retour naar Barcelona) eisen een voortvarende energieke benadering om de bezoeker naar stad en regio te halen en ook langer vast te houden.

 • Geen 24 uurs  economie.

 • Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij niet toe.

 • Verruiming van de terrasbenutting met 3 maanden tot het hele jaar tegen dezelfde kosten.

 • Elektrisch aangedreven vrachtwagen/vervoermiddelen

 • krijgen de mogelijkheid om ook in de avond en nacht te laden en/of te lossen gezien de geringe geluidsoverlast, dit zolang er nog geen totaal overkoepelend distributiecentrum is.

 • Meer tact en overleg bij handhaving horecaoverlast.

 • Oprekken of los laten van de 60 dagennorm.

 • Het beklemmende harnas voor het Vrijthof moet uit het evenementenbeleid gehaald worden.

 • Woon je in de binnenstad, dan weet je dat je rekening  moet houden met dit soort “overlast” .

 • Toch dient Maastricht niet één groot pretpark te worden. Er dient naar de juiste balans gezocht worden.

Opleidingen

Het binnenhalen van nationale en internationale opleidingen verstevigd de positie van Maastricht als studentenstad. SAB zal opleidingsinstituten die zich in de stad willen vestigen waar mogelijk meer dan gebruikelijk hierbij helpen. Maastricht heeft meer dan genoeg kantoorruimte ter beschikking en een toelage op de te betalen huur voor een bepaalde tijd moet bespreekbaar zijn. Ook moet een verplichte start gemaakt worden met het ombouwen van kantoorpanden en wijziging van deze bestemmingsplannen. Naast de bekende reguliere opleidingen zoals; universiteit, hogescholen en middelbare opleidingen willen wij ons ook sterk maken voor opleidingen op o.a. handelsgebied en talen. Ook opleidingen op gebied van biofarmica,  voedingstechnologie, financiën op middelbaar en hoger niveau zou een gewenste aanvulling zijn.

Kernpunten

 • Intensieve ondersteuning bij het zoeken naar geschikte locaties in de stad voor opleiding instituten.

 • Maastricht nog meer promoten als leerstad.

 •  De student meer betrekken als vrijwilliger bij seniorInstellingen.

Werving

Maastricht als congresstad dient meer uitstraling te hebben. De stad biedt buiten haar oudheid,  winkelaanbod en bourgondische uitstraling te weinig voor het meerdaagse toerisme waaronder congresgangers. Hoogwaardige experiences die een langer verblijf in de stad rechtvaardigen ontbreken. Er wordt kleinschalig en te veel genoegzaam gedacht. Dit heeft ook een negatief effect op de werving van nieuwe instituten en bedrijven. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil het totale vestigingsklimaat verbeteren, zodat deze eerder geneigd zijn zich in Maastricht te vestigen en zij daardoor de mogelijkheid vergroten voor afgestudeerden om in onze stad een baan te vinden en zodoende ook te kunnen blijven wonen.

Kernpunten

 • Werven van ondernemers op het gebied van cultuur en hoogwaardige experiences en beschikbaar stellen van locaties tegen acceptabele condities.

 • Beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke kantoorpanden als inrichting voor kleinschalige multidisciplinaire activiteiten.

 • Werving en faciliteren voor de vestiging van een blijvende interactieve hoogwaardige moderne tentoonstelling met steeds wisselende items.

 • Werving van een casino in het centrum van de stad.

 • Intensievere werving van bedrijven en instituten die afgestemd zijn op de behoefte van de afgestudeerden.

 • Stimuleringssubsidies en andere faciliteiten voor startende ondernemers. 

 • Vestigingsvoorwaarden gunstiger maken.

Industriële activiteit en werken

Maastricht heeft een relatief hoog potentieel aan arbeiders voor de maakindustrie als gevolg van de industriële activiteiten uit het verleden. Over het algemeen zijn dit laag opgeleiden, terwijl in de huidige Maastrichtse industrie (Mosa etc.) steeds hogere eisen aan het personeel worden gesteld. Het vinden van vervangende werkzaamheden voor de eerste groep is een aandachtspunt voor SAB Het opleidingsniveau zal omhoog moeten om het ontwikkelen van industriële activiteiten in Maastricht en de regio te bevorderen. Maakindustrie die zich wil, of gewenst is zich te vestigen buiten onze gemeente grens, deze wil SAB faciliteren op divers gebied als deze bedrijven ook werkgelegenheid bieden voor Maastrichtse ingezetenen. Wij zullen meer over de grenzen moeten denken en ook samenwerking zoeken. Om goede industriële activiteiten te kunnen ontplooien is bereikbaarheid van essentieel belang. Inrichting, infrastructuur en omgeving ( uitstraling) van industrieterreinen dienen te worden verbeterd.

Kernpunten

 • Vinden van werk voor minder opgeleiden of het verzorgen van bijscholing.

 • Maakindustrie die vanwege o.a. ruimtegebrek zich moet vestigen buiten de gemeentegrens en werkgelegenheid biedt aan onze burgers daar waar mogelijk ondersteunen.

 • Meer over de landsgrenzen denken en handelen. Gebruik de Eu-regio.

 • Uitstraling van industriegebieden verbeteren door groenaanplant en plaatsen van houtwallen. 

Wonen

Een betaalbare woning in een goede omgeving voor iedereen lijkt een vanzelfsprekendheid. Helaas is dit niet het geval. Veel woningen voldoen eigenlijk niet aan de criteria die SAB voor ogen heeft. Betaalbare woningen voor afgestudeerden is naast werk één van de speerpunten om hen voor onze stad en regio te behouden. Ook moeten er veel meer woningen komen voor onze alsmaar groter wordende groep senioren en voor onze invalide burger. Een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit moet hoge prioriteit hebben. Er dienen levensloopbestendige, kangoeroewoningen en bungalows gebouwd te worden om niet alleen aan de steeds groter wordende groep senioren, maar ook om mensen met een beperking tegemoet te komen. De wachttijden zijn te lang en de huren te hoog. Maastricht heeft de potentie om op termijn snel te verpauperen. Enerzijds wordt dit in de hand gewerkt door het type woningen, infrastructuur en inrichting van wijken, anderzijds door het slecht onderhoud van straten,(Maastricht lijkt wel één lappendeken), straatmeubilair, pleinen en plantsoenen in de wijken. Wijken waar een overvloed aan studenten wonen mogen geen getto’s worden, waar het voor andere burgers ondraaglijk wordt om te kunnen wonen.

Controle op woningsplitsing, huisjesmelkers en vaker ook illegaliteit dient fors opgevoerd te worden. Daar waar illegaliteit reeds heeft plaats gevonden dient dit

afgebouwd te worden. Veel wijken zijn in het verleden te compact gebouwd, waarbij ook nog eens erg weinig groen voorhanden is en waar nauwelijks plaats is om de auto te parkeren. Revitalisering van bestaande woonwijken of straten met mogelijkheid tot ruimtelijke herbouw en/of herschikking en voldoende parkeermogelijkheid moet zonder lastenverzwaring voor de huidige bewoners, de kwaliteit van het wonen verbeterd worden. Samen met woningbouwcorporaties en de buurtnetwerken wil SAB dit adequaat aanpakken. Noodzakelijk is het aanpassen van de gebiedvisies c.q. heroverwegen om de kwaliteit van wonen, leefbaarheid infrastructuur te verbeteren.

Kernpunten

 • Er dienen meer levensloopbestendige, kangoeroewoningen en patio’s gebouwd te worden voor de steeds groter wordende groep senioren in onze stad.  

 • Vergunning voor projectontwikkelaars scherper

 • formuleren op het gebied van het ruimtelijk aspect in de wijk.

 • Hoogbouw toe te staan buiten de grenzen van het oude centrum.

 • Betaalbare representatieve woningen voor jonge hoogopgeleide starters.

 • Betaalbare woningen voor jonge gezinnen met voldoende buitenspeelruimte voor kinderen.

 • Geleidelijk vervangen van het verouderde woningbebestand, rekeninghoudend met krimp, betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woning, afwisseling in bouwstijl, groenvoorziening en parkeergelegenheid.

 • Bij nieuwbouwplannen de nadruk leggen op kwaliteit van de woonomgeving zeker ook bij huurwoningen.

 • Wooneenheden voor studenten creëren in langdurig leegstaande kantoorgebouwen nabij het centrum.

 • Versnelde aangepaste bouw van een campus en sporthal.  

Opvang daklozen

​​Wie in nood is dient geholpen te worden. Ook een kwetsbare groep als de dak/thuislozen heeft recht op hulp. Die hulp is niet vrijblijvend en SAB vindt dat er verplichtingen tegenover dienen te staan. Aan daklozen met psychische nood moet op adequate wijze hulp worden geboden, waarbij dwangverpleging/ dwangbehandeling niet mag worden uitgesloten. De begeleiding moet op een terugkeer in de maatschappij gericht zijn, waarbij een structurele leefwijze met dagelijkse opdrachten een onderdeel is van de daginvulling. Daarom wil de Sociaal Actieve Burgerpartij geen opvangcentra voor daklozen in het centrum, waar de verleiding van vertier groot is en de motivatie om weer aan een arbeidsproces te willen deelnemen geweld wordt aangedaan. De opvang van daklozen moet er op gericht zijn om de problemen, waar veel daklozen mee kampen, op te lossen en tevens gericht zijn op het krijgen van werk en inkomen, mogelijk door het werken binnen een gemeentelijk werkbedrijf.

Kernpunten

 • Besloten opvangcentra voor daklozen niet in het

 • centrum van de stad of midden in wijken, maar op een geschiktere locatie met ruimte en mogelijkheden voor daginvulling.

 • Activiteiten aanbieden naar kennis en vermogen.

 • Daklozen die overlast veroorzaken moeten worden gesanctioneerd en door de begeleiding weer op het goede spoor worden gezet.

 • Bij psychische stoornissen en verslavingsproblemen dienen de deskundige hulpinstanties te worden ingeschakeld. Er is geen plaats voor vrijblijvendheid.

 • Hulpverlening bij schuldaflossing, bij het krijgen van werk (gemeentelijk werkbedrijf) en inkomen en het zoeken na verloop van tijd van een woning.

 • Langdurige begeleiding ook na re-integratie.

Verpaupering

Verpaupering van een straat of gebied begint met achterstallig onderhoud.

Het is niet prettig er te wonen en nieuwe investeerders voor leegstaande panden laten het afweten. Achterstallig onderhoud leidt dan ook vaak tot verkrotting en criminaliteit in de straat. Het is slecht voor het imago van de stad en het is zeker niet uitnodigend voor de bezoeker. SAB is van mening dat een goed uitziende stad ook goed voor de economie is. Inwoners hebben meer plezier in hun werk en omgeving en toeristen doen de stad vaker aan. De Sociaal Actieve Burgerpartij  wil huiseigenaren verplichten bij een te slechte staat van onderhoud van hun pand dit binnen een nader te bepalen termijn te laten opknappen. SAB wil er een gedifferentieerd  beleid op toepassen dat afhankelijk is van enkele criteria zoals o.a. historische waarde v/h pand, ligging, beeldbepalend in straat of gebied, dit alles ter beoordeling van de welstandcommissie nieuwe stijl die samengesteld dient te zijn uit verschillende disciplines. ( architect, historicus, gemeentelijke vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van het Buurtnetwerk).

De eigenaar van een pand met achterstallig onderhoud (buitenkant) de plicht opleggen het pand op te knappen. Kan of wil de eigenaar dit niet opknappen dan moet de gemeente dit ter hand nemen en bekostigen. Bij verkoop van het pand is de eigenaar verplicht de renovatiekosten terug te betalen aan de gemeente,

vermeerderd met de gemiddelde rente per jaar over de kosten die de renovatie heeft gekost en een nader te bepalen heffing. Nogmaals: bepaling van achterstallig onderhoud wordt bepaald door de welstandcommissie nieuwe stijl.

Kernpunten

 • Het tegengaan van verpaupering door pandeigenaren

 • waarvan het pand fors achterstallig onderhoud vertoond, te verplichten dit ter hand te nemen en op te knappen.

 • Daar waar de eigenaar dit niet kan of wil, dit te laten

 • uitvoeren door de gemeente en bij verkoop van het pand terug te laten betalen, verhoogd met de rente en een heffing.

 • Een herwaardering en reorganisatie van de welstand-

 • commissie die meer verantwoordelijkheid aflegt aan de gemeente en die van andere samenstelling zal zijn dan de huidige.

 • Leegstaande panden van de gemeente in de binnen-

 • stad tijdelijk inrichten als expositieruimte van

 • kunstenaars en/of sociale activiteiten, allen kortstondig van aard.

Werken

Iedere inwoner van onze stad die kan en mag werken, hoort ook te werken. Samen de schouders zetten onder je stad, daar is niets mis mee. Arbeid naar vermogen voor werkelozen. Wie echt niet kan werken moet rekenen op hulp van de overheid, wie kan werken en niet wil heeft pech en kan nergens aanspraak op maken bij de gemeente.

Een deel van onze burgers kunnen wel, maar staan bewust naast de kant en vinden het wel goed zo, terwijl anderen niet aan het werk komen. Ook veel allochtonen nemen helaas niet deel aan het arbeidsproces. SAB volgt het Rotterdams model. Wat ons betreft hoeft bij een sollicitatie naar een gemeentelijk functie geen naam en land van herkomst vermeld te worden. In Rotterdam blijkt dit succesvol te zijn, ook onze

provincie heeft zulk een onderzoek gelast. De Sociaal Actieve Burgerpartij zal fors inzetten op het ondersteunen van 50 plussers en mensen met een beperking in hun 

Kernpunten

 • Burgers met een bijstandsuitkering, die kunnen werken, inzetten in het gemeentelijk werkbedrijf voor het onderhouden van de groenvoorziening, onderhoud straatmeubilair en andere ergernissen bij de burgers.

 • In Maastricht wordt iedereen met een uitkering die werkt beloont. Het moet aantrekkelijker worden om te werken. Er moet ruim verschil in beloning zitten tussen welwillende en mensen die de hakken in het zand zetten.

 • Gaan de niet- welwillende op het criminele pad, dan volgen forse sancties bovenop de justitiële.

 • Mensen die echt niet kunnen, krijgen wat een werkende krijgt.

 • Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk door oudere langdurige werkeloze.