Milieu en leefbaarheid

De luchtkwaliteit zal een blijvend aandachtspunt zijn.

Emissiebronnen ( OV, industrie, verkeer enz.) moet zoveel mogelijk worden terug gedrongen, waarbij aanscherpen van de milieuregels, maar vooral handhaving belangrijke doelen zijn.

De toenemende energievraag, de daardoor steeds groter wordende afhankelijkheid en milieuaspecten vragen een beleid om het energieverbruik te reduceren, duurzame energie op te wekken en de energie betaalbaar te houden. Dit vraagt inspanningen van gemeente, burgers, bedrijven en instellingen. Alleen zo kunnen wij klimaatneutraal worden.

Daarom moeten wij alles in het werk stellen onveilige bedrijven die energie leveren te kunnen sluiten. Denk hierbij aan de kerncentrale van Tihange en Doel.

Duurzame energie

De Sociaal Actieve Burgerpartij is voorstander van duurzame energie en wil dit ook bevorderen. Stimulering voor het opwekken van zonne-energie heeft prioriteit.

Groene stroom is een relatief mager begrip. Gas gebruik nadert langzaam zijn houdbaarheid datum. Wij dienen meer gebruik te gaan maken van andere warmtebronnen. Verbranden of vergassen van biomaterialen en daarmee energie opwekken wordt wel groen genoemd maar belast net als kolencentrales het milieu.

Daarmee heeft een biomassacentrale net als windmolens een lage prioriteit en dienen niet tegen een woonwijk aan geplaatst te worden.

Bij windenergie heeft milieutechnische en gezondheidsaspecten een hoge prioriteit.

Kernpunten

 • Stimuleren en gemeentelijk ondersteunen, om daar waar mogelijk de aanleg van zonnepanelen te vergroten.

 • De beschikbare gemeentelijke oppervlakten in de stad( daken,hellingen en terreinen) zoveel als mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken.

 • Faciliteren van het plaatsen van windmolens(turbines) op geschikte plaatsen aan de randen van de stad, dus niet tegen woonwijken aan.

 • Het bevorderen van “witte steenkool” met inachtneming van de bescherming van de visstand.

 • Het stimuleren en faciliteren van het isoleren van woningen, zowel particulier als van de woningcoöperaties, alsmede ook overheidsgebouwen waardoor deze energie zuiniger worden.

 • Straatverlichting van energiezuinige LED-lampen voorzien.

 • Aansturen op sluiting van Doel en Tihange en lukt dit niet dan alle inwoners van Maastricht jodiumtabletten verstrekken ongeacht de leeftijd.

 • Wij willen geen biomassacentrale op Maastrichts grondgebied.

 • Een compensatieregeling bij investeringen voor beperkingen  energieverlies bij open winkelpuien, verwarming op de terrassen en open koelschappen. 

Leefbaarheid

Maastricht hoort schoon, en veilig te zijn.

Burgers horen in een schone stad te leven en dienen daar ook zelf aan bij te dragen. Dat men afval dient te scheiden is begrijpelijk, maar twee of meer afvalcontainers voor de deur geeft een zeer slordig straatbeeld. Voor veel senioren die nog in hun eigen omgeving wonen is het ook niet te doen deze te verplaatsen en de Sociaal Actieve Burgerpartij pleit dan ook voor een aparte regeling voor hen. Het opzettelijk veroorzaken van verloedering in de stad dient hard aangepakt te worden. Het onderhouden van straatmeubilair, graffiti verwijdering, het herstellen van een losliggende tegel etc. dient snel verholpen te worden. SAB wenst in iedere wijk naar gelang het aantal wijkbewoners 1 of 2 kantonniers, die deze probleempjes voortvarend oppakken.

Kernpunten

 • Schone en begaanbare winkel/woonstraten in zowel het centrum als zeker ook in wijken.

 • Strakkere aanpak zwerfvuil en bekladden van muren met o.a. graffiti. Schoonmaak- en opruimkosten verhalen op de overtreder.

 • Versneld verwijderen van graffiti en andere bekladding

 • Hogere boetes bij dumpen afval en opruimkosten verhalen op overtreder.

 • Vuilnisbakken in het winkelgebied en de wijken nog vaker ledigen en schoonmaken.

 • Het instellen van een “kantonnier” per wijk voor het onderhouden van straatmeubilair, herstellen losliggende stoeptegels, kleinschalig onderhoud van groen op gevaarlijke plekken.

Mobiliteit

Verkeer en openbaar vervoer hebben een grote uitwerking op de leefbaarheid, dynamiek en imago van de hele stad.

Snel het centrum bereiken en verlaten zonder afhankelijk te willen zijn is een niet te verwaarlozen trend.

SAB wil met dit gegeven rekening houden en is voorstander waar mogelijk het autoverkeer tot kort aan het centrum toe te laten.

Wij willen het autoverkeer beter regelen, doorstroming bevorderen en het stilstaan en optrekken zoveel mogelijk vermijden.

Het zoeken naar parkeerplaatsen door automobilisten moet door een nog beter geleidingssysteem (verder van het centrum plaatsen) oplossen. Door het aanleggen van parkeergelegenheid op logische plaatsen zal zowel het milieu als ook de bereikbaarheid verbeteren.

Openbaar vervoer

Het OV moet als tegenhanger van de auto, meer dan nu, klantgerichter en aantrekkelijker worden gemaakt, maar wel betaalbaar blijven.

Het openbaar vervoer staat ten dienste van de burger en die moet dan ook zo kort mogelijk naar die plaatsen worden gebracht waar de voetgangers zich ophouden.

Vooral in de nabijheid van een seniorencomplex dient op korte loopafstand een OV halteplaats te zijn. Dit geldt ook voor de eventueel nieuw aan te leggen tramroute.

De OV –assen dienen zodanig te lopen dat openbare voorzieningen direct met elkaar worden verbonden. Voor de toekomst moeten mogelijke knelpunten nu al worden opgepakt zodat de OV-assen niet worden gestagneerd. (Wilhelminabrug i.v.m. duwvaart) Voor nieuwe, ook haast futuristische vervoersmogelijkheden ( Lightrail, zweefbaan, magneetbaan, kabinebaan, watertaxi’s, monorail enz.) staat onze partij volledig open en zal dat indien initiatiefnemers dit oppakken, steunen.

Om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren hebben de hybridenmotoren voor bussen de voorkeur.

Kernpunten

 • Indien mogelijk weer in eigen hand nemen van het openbaar vervoer als gemeentelijk vervoerbedrijf.

 • Tramroute van Hasselt naar Maastricht Mosea Forum, trambus naar station en van station tramtracé naar Bonnefantenmuseum, MECC en MUMC+.

 • Gratis OV voor ouderen en minder validen.

 • Korting op OV voor iedereen binnen de centrumring.

Verkeerscirculatie

De auto heeft in onze samenleving een belangrijke plaats ingenomen. Het is dan ook niet reëel dit gegeven te negeren. Wordt nu nog om veelal milieuredenen de auto uit het centrum geweerd, in de toekomst is deze motivatie onhoudbaar. SAB kijkt vooruit en houdt bij haar beleid nu al rekening met de schone elektrische- en hybride auto’s.

Wij willen nu al creatieve oplossingen aandragen voor de nabije toekomst waarvan nu al geprofiteerd kan worden. Voor velen zal het een lang en moeizaam proces zijn om hierin anders te denken en de auto als schoon vervoermiddel te accepteren.

De huidige verkeerssituatie zal verbeterd moeten worden. SAB streeft naar een constante doorstroming, waarbij snelheidsveranderingen zoveel mogelijk worden vermeden. De ringwegen om het centrum dienen dan ook voor een goede doorstroming te zorgen, waarbij die optimale doorstroming voor verminderde belasting van het milieu moet zorgen. Een goed voorbeeld is het traject Noorderbrug /A2 met zijn ongelijkvloerse kruisingen. Een optimum van bereikbaarheid, parkeren en onnodig zoeken naar parkeergelegenheid wordt gecreëerd door city-ring parking. Vestiging van aantrekkelijke winkels in de aanloopstraten naar het oude centrum gaat verpaupering tegen en bevorderd het City-ring parkeren.

Kernpunten

 • Intensievere proefnemingen met het wegnemen van obstakels zoals verkeerslichten, drempels, palen enz. die belemmerend kunnen werken bij doorstroming.( zie effect Duitse Poort)

 • Doorstroming autoverkeer verbeteren door verkeerslichten af te stellen op aanbod.

 • Afbouw doseerlichten en terugdringen hierdoor van sluiproutes.

 • Bij nieuwbouw in het centrum in de bouwvergunning de verplichting opnemen om (ondergrondse) parkeerplaatsen aan te leggen afhankelijk van het aantal bewoners en de te verwachten bezoekers.

 • Ondergrondse/bovengrondse parkeergarage aanleggen aan Hubertuslaan/Pieterstraat ( niet ten koste van het stadspark) en Wilhelminasingel ter hoogte Stationstraat/Wyckerbrugstraat als onderdeel van City-ringparking met mogelijke overstap op gratis OV.

 • In elke garage capaciteit reserveren voor stalling van scooters en (brom)fietsen.

 • Een tweede Noorderbrug in combinatie met een nieuw te bouwen stuw/waterkrachtcentrale.

 • Realisatie van een voetgangers/fietserstrook tegen de bestaande spoorbrug.

 • In de wijken intensievere onopvallende snelheid- controles laten uitvoeren.

 • De doorstroming op de Kennedybrug en, Noorderbrugtracé  bevorderen door een hogere snelheid dan 50 km / per uur toe te staan.

 • In de straten waar een school gevestigd is éénrichting- verkeer en een parkeerverbod instellen.

 • Voldoende halten plaatsen voor touringcars nabij culturele en economisch vitale functies en vervoersknooppunten als centraal Station, Markt/Boschstraat, Slavante en tevens toiletfaciliteiten voor onze bezoekers creëren.

 • Niet mee doen aan geld verslindende symboolpolitiek zoals o.a. een autoloze zondag.

 • Binnen het gemeentelijk ruimtelijk  verordening- en verkeersbeleid prioriteit geven aan een optimaal fietsnetwerk (ook recreatief) en de verdere uitbouw/optimalisatie van het OV netwerk. 

Openbare ruimten

 

Maastricht moet aan de fiets is een uitspraak die je vaak hoort. SAB is het daar helemaal mee eens en zal dat daar waar mogelijk ook ondersteunen. De veiligheid van de fietsers staat voorop en daarom willen wij tijdens de herfst en de winter het aantal borstelrondes van fietspaden fors intensiveren. Door bladeren en sneeuwval zijn het vaak ontzettende glibberbanen met alle gevolgen van dien en dit willen wij tegen gaan. Dit geldt ook voor de stoepen rond onze senioren- complexen die vaker geborsteld dienen te worden om valpartijen te voorkomen. SAB gaat voor een kwaliteit op C- niveau, want er staan genoeg mensen langs de kant die kunnen helpen om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Mocht het dan nog niet van voldoende kwaliteit getuigen willen wij gerust overstappen op B niveau en zijn bereid hier extra middelen voor in te zetten.

Strategische locaties hebben extra uitstraling nodig. Denk dan vooral aan bloemkorven/bakken aan lantaarnpalen, bruggen etc.

Betrek de ondernemers in de binnenstad hierbij, door  zomerplanten of ander (tijdelijk) kleinschalig groen in te zetten en faciliteer hen. Gelijktijdig dienen de wijken ook een upgrading in groen te krijgen, het mag niet zo zijn dat alleen de binnenstad met “goud” omgeven wordt.

In tegenstelling tot vele andere gemeenten, kent Maastricht  geen bevolkingskrimp.

De compactheid van de stad heeft zijn charmes, maar helaas ook grote nadelen.

Een nadeel is dat er weinig groenplekken zijn. Ook heeft Maastricht te weinig kleur, waardoor zij al snel als grauw wordt ervaren.

SAB wil het bestaande groen in goede staat brengen en nadien waar mogelijk uitbreiden met parken en perken.

Buurtnetwerken krijgen meer vrijheid zelf aan te geven waar zij in hun buurt meer groen willen, mits dit niet tot

onveilige situaties leidt. Prioriteit heeft het onderhoud van de huidige groenvoorziening en de jaarlijkse bestrijding van het onkruid.

De openbare ruimte in onze stad is volgens meerdere rapporten in slechte staat van onderhoud en verdiend meer aandacht.

De MTB dient  versneld in de markt gezet te worden als breed re-integratiebedrijf. Mensen met een bijstandsuitkering, asielzoekers etc. uit Maastricht en het Heuvelland dienen via Annex in te stromen bij ons re-integratiebedrijf en opgeleid te worden om bij stadsbeheer aan het werk gezet te worden. De stad Maastricht telt bijna 3800 bijstandsgerechtigden die allen hoe dan ook een steentje kunnen bijdrage aan onze samenleving. Voor iets, hoort iets is één van onze uitspraken.

Kernpunten

 • Beter onderhoud van huidige groenvoorzieningen en perken, zeker ook in de buitenwijken.

 • Meer borstelrondes in de herfst en winter om de fietspaden te ontdoen van bladeren en sneeuw.

 • MBT versneld als breed re- integratiebedrijf voor  bijstandsgerechtigden, statushouders en asielzoekers  uit Maastricht en het Heuvelland in de markt zetten.

 • Ontvang je geld van de gemeente dan hoor je hier iets voor terug te doen.

 • Onkruidbestrijding verbeteren op huidig C-niveau, maar mocht dit niet gaan dan extra geld inzetten voor  het B-niveau.

 • Uitbreiden stadspark met een ruime strook van de Tapijnkazerne.

 • Toegankelijk stellen ENCI groeve of delen ervan ten behoeve van de stille recreatie. De gemeente houdt dit gebied in eigen beheer.

 • Revitalisering van o.a. Beatrixhaven d.m.v. aanleg groenstroken en houtwallen rondom deze percelen.

 • Hernieuwde aanleg van kleurrijke bloemperken cq kunstwerken op rotondes i.p.v. huidig verhuur en reclame beleid.

 • Gratis vergunningverstrekking voor ondernemers die hun gevel of pui willen vergroenen.

 • Ondernemers mogen gevels en pui tijdens daartoe aangegeven perioden opsieren zonder vergunning mits de opsiering blijft binnen de aangegeven kaders die bij de gemeente ter inzage liggen. Denk hierbij aan Kerstmis, Rieu etc.

 • Hondenbelasting dient gebruik te worden voor het plaatsen en onderhouden van  hondenbakken en het realiseren en onderhouden van hondenlosloop- gebieden en moeten nergens anders voor ingezet worden, alleen zo kunnen wij ergernis nr.1 van de burger bestrijden.