Algemeen

SAB wil een partij zijn van niet praten, maar doen. Kort bij de mensen staan en besluiten nemen waarbij de mening van de burger telt. Besluiten nemen voor de burger, maar zeker ook met die burger. Wij willen de burger eerlijk vertellen hoe het in elkaar zit. Leg de burger uit waarom je bepaalde keuzes wel maakt en andere niet. Draag oplossingen aan en luister vooral naar hun klachten. Leg uit wat je ermee doet en waarom. Als partij willen wij een harmonieuze werking en overleg tussen de lokale instellingen, de burger en ondernemer in de stad. Wij willen dat de gemeentelijke kennis en kunde ten dienste komt  voor het faciliteren en ondersteunen van initiatiefnemers.

Het mag niet zijn dat de ambtenaar alleen maar zegt wat  er niet mag, maar dat er wordt aangegeven hoe te handelen om te bereiken wat men wel wil. SAB wil geen”maak-maatschappij” maar is voorstander, daar waar mogelijk, van een zelfregulerende maatschappij. Geef initiatieven vanuit de buurten in het kader van de participatiewet meer kans van slagen. Wij willen duidelijke kaders aangeven waarbinnen de burger zelf regulerend kan zijn. Wij willen behouden wat goed is en nieuw toevoegen waar nodig.

SAP foto

Bestuurlijk

Bestuurlijk betekent dit dat er niet VOOR, maar MET de burger besluiten genomen dienen worden. De overheid dient korter dan nu het geval is bij de burger te staan en moet zich realiseren dat hij ten dienste hoort te staan van de stad en zijn burgers.

Je kan het niet voor iedereen goed doen. Dit betekent dat ook besluiten genomen dienen te worden die niet overeenkomen met de wensen van de burger, maar wel het algemeen belang dienen.

Lokale voorzieningen willen wij zoveel als mogelijk terug brengen naar de wijk.

Een nog efficiënter en slanker werkend bestuur en ambtenarenapparaat  moet zorgen voor een krachtiger bestuur, vermindering van bureaucratie en lastenvermindering voor onze burgers.

Het kan niet zijn dat de burger 10 formulieren moet invullen voor één aanvraag.

De taakverdeling binnen het college dient helder te zijn en portefeuilles kunnen niet door twee wethouders gevoerd worden, dat bevorderd niet het transparant zijn en het komen tot snelle oplossingen.

 

Kernpunten 

 

 • Reductie van het aantal beleidsambtenaren via natuurlijke weg en geen aanvulling doorvoeren.

 • Doorstroming van onderop uit eigen organisatie en geen aanstelling van buitenaf mits noodzakelijk.

 • Terugdringen van bureaucratische regels en samen-voeging van sociale hulpverleningsinstanties als zij het zelfde werk uitvoeren.

 • Eén instantie op een klant en geen drie.

 • Herverdeling van ambtelijke taken. Ambtenaren daar plaatsen waar ze op dat moment nodig zijn.

 • Beleidsvelden (domeinen) horen in elkaar over te lopen en het moet niet zo zijn dat je daarvoor met twee verschillende ambtenaren rond de tafel moet, die ieder hun eigen domein verdedigen.

 • De gemeenteraad van onze stad dient kleiner te worden.

 • Het aantal burgerleden dient per partij terug gebracht te worden naar twee  m.i.v. de nieuwe raadsperiode.

Burgeroverleg

 

De huidige buurtplatforms nieuwe stijl (buurtnetwerken) dienen meer dan nu het geval is een interface te zijn tussen het gemeentebestuur en de bewoners uit de wijk.

Inschrijven op tenders en werven van gelden via sponsoring behoren wat ons betreft tot het verleden. Vaste subsidies, naar gelang het aantal inwoners van de wijk zijn weer van deze tijd. De buurtnetwerken dienen hun werk naar behoren te kunnen doen. Bestuursleden moeten draagkracht hebben bij de wijkbewoners. De voorzitter wordt om de vier jaar gekozen. Buurtnetwerken kunnen een kweekvijver en/of springplank zijn voor mensen met politieke ambitie.In een buurtnetwerk dient een vertegenwoordiger van zowel de gemeente alsook de woningstichting zitting te nemen als er over een onderwerp gestemd dient te worden.

Kernpunten

 

 • Regelmatig en intensief overleg met de woordvoerders van de buurtnetwerken.

 • Dit intensief overleg moet leiden tot een vroeg onderkennen van problemen en wensen die leven in de wijk.

 • De voorzitter van een buurtnetwerk wordt door de wijkbewoners gekozen en door de gemeenteraad benoemd.

 • De voorzitter krijgt de zelfde bezoldiging als een burger raadslid.

Veiligheid

 

Door toenemend hufterig gedrag komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan. Mensen voelen zich vaak onveilig in hun eigen leefomgeving. Een belangrijk punt in het kader van veiligheid is herkenbaarheid en daarom is SAB voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding. (o.a. Burka) Vooral onze senioren zijn vaak de dupe van berovingen en ook nog eens met geweld. Onze burgers dienen zich weer veilig te voelen. Wij gaan voor een zero tolerance beleid en pakken de hufters en draaideurcriminelen fors aan. Wij gaan voor een eerlijke en rechtvaardige maatschappij, waar een enkeling of groeperingen niet moet menen hier de dienst uit te kunnen maken middels geweld, intimidatie of welke vorm van agressiviteit dan ook.

Enkele instrumenten staan wat ons betreft de gemeente dan ook ter beschikking.

O.a. uitkering beperken, aangifte door gemeente bij justitie, strengere toepassing van de APV ( algemene plaatselijke verordening), het stopzetten van hulp geboden door gemeentelijke hulpinstanties etc. Ook hen die anderen helpen een sanctie te ontlopen worden bestraft. Iedereen moet in vrijheid kunnen leven in onze stad maar dient zich ondanks deze vrijheid wel te houden aan de regels die hier gelden.

Ben je het daar niet mee eens en wenst men zich daar niet aan te houden, van welke afkomst je ook bent, dan hoor je hier niet thuis en ga dan vooral elders wonen.

Respecteer elkaars tradities en laat daarbij ieder in zijn eigen waarde. De overheid dient zich hierin passief op te stellen.

 

Kernpunten

 

 • Aanscherpen van APV’s met betrekking tot de veiligheid en milieuovertredingen.

 • Keiharde aanpak van straatterroristen, hufters, en draaideurcriminelen binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.( beperken en/of stopzetten uitkeringen, ondersteuning, begeleiding.)

 • SAB is vóór een verbod op gezichtsbedekkende kleding. ( o.a. burka)

 • Alle kosten voor herstel bij vernieling en/of schoonmaken bij o.a. graffiti  en vervuiling verhalen op de dader(s) en bij minderjarigen op ouders/voogd.

 • Intensiever preventief fouilleren waar nodig.

 • Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast plaats vindt en inzet mobiele camera’s ook in de wijken.

 • Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht apart huisvesten buiten de woonwijken.

 • Intensiever toezicht in het openbaar vervoer.

 • Geen coffeeshops in de wijken en handhaving  I-criterium, bij drie overtredingen definitieve sluiting.

 • Veel forser terugdringen v/d drugsoverlast in de wijken.

 • Straatdealers met alle middelen die ter beschikking staan uit het straatbeeld weren zodat zij onze burgers en gasten niet meer lastig kunnen vallen.

 • Verhogen aantal handhavers met ruimere bevoegdheden.

Milieu en Leefbaarheid

 

 

De luchtkwaliteit zal een blijvend aandachtspunt zijn.

Emissiebronnen ( OV, industrie, verkeer enz.) moet zoveel mogelijk worden terug gedrongen, waarbij aanscherpen van de milieuregels, maar vooral handhaving belangrijke doelen zijn.

De toenemende energievraag, de daardoor steeds groter wordende afhankelijkheid en milieuaspecten vragen een beleid om het energieverbruik te reduceren, duurzame energie op te wekken en de energie betaalbaar te houden. Dit vraagt inspanningen van gemeente, burgers, bedrijven en instellingen. Alleen zo kunnen wij klimaatneutraal worden.

Daarom moeten wij alles in het werk stellen onveilige bedrijven die energie leveren te kunnen sluiten. Denk hierbij aan de kerncentrale van Tihange en Doel.

Duurzame energie

 

De Sociaal Actieve Burgerpartij is voorstander van duurzame energie en wil dit ook bevorderen.

Stimulering voor het opwekken van zonne-energie heeft prioriteit.

Groene stroom is een relatief mager begrip.

Gas gebruik nadert langzaam zijn houdbaarheid datum. Wij dienen meer gebruik te gaan maken van andere warmtebronnen.

Verbranden of vergassen van biomaterialen en daarmee energie opwekken wordt wel groen genoemd maar belast net als kolencentrales het milieu.

Daarmee heeft een biomassacentrale net als windmolens een lage prioriteit en dienen niet tegen een woonwijk aan geplaatst te worden.

Bij windenergie heeft milieutechnische en gezondheidsaspecten een hoge prioriteit.

Kernpunten

 

 • Stimuleren en gemeentelijk ondersteunen, om daar waar mogelijk de aanleg van zonnepanelen te vergroten.

 • De beschikbare gemeentelijke oppervlakten in de stad( daken,hellingen en terreinen) zoveel als mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken.

 • Faciliteren van het plaatsen van windmolens(turbines) op geschikte plaatsen aan de randen van de stad, dus niet tegen woonwijken aan.

 • Het bevorderen van “witte steenkool” met inachtneming van de bescherming van de visstand.

 • Het stimuleren en faciliteren van het isoleren van woningen, zowel particulier als van de woningcoöperaties, alsmede ook overheidsgebouwen waardoor deze energie zuiniger worden.

 • Straatverlichting van energiezuinige LED-lampen voorzien.

 • Aansturen op sluiting van Doel en Tihange en lukt dit niet dan alle inwoners van Maastricht jodiumtabletten verstrekken ongeacht de leeftijd.

 • Wij willen geen biomassacentrale op Maastrichts grondgebied.

 • Een compensatieregeling bij investeringen voor beperkingen  energieverlies bij open winkelpuien, verwarming op de terrassen en open koelschappen. 

Leefbaarheid 

 

Kernpunten

 

Maastricht hoort schoon, en veilig te zijn.

Burgers horen in een schone stad te leven en dienen daar ook zelf aan bij te dragen. Dat men afval dient te scheiden is begrijpelijk, maar twee of meer afvalcontainers voor de deur geeft een zeer slordig straatbeeld. Voor veel senioren die nog in hun eigen omgeving wonen is het ook niet te doen deze te verplaatsen en de Sociaal Actieve Burgerpartij pleit dan ook voor een aparte regeling voor hen. Het opzettelijk veroorzaken van verloedering in de stad dient hard aangepakt te worden. Het onderhouden van straatmeubilair, graffiti verwijdering, het herstellen van een losliggende tegel etc. dient snel verholpen te worden.

SAB wenst in iedere wijk naar gelang het aantal wijkbewoners 1 of 2 kantonniers, die deze probleempjes voortvarend oppakken.

 • Schone en begaanbare winkel/woonstraten in zowel het centrum als zeker ook in wijken.

 • Strakkere aanpak zwerfvuil en bekladden van muren met o.a. graffiti. Schoonmaak- en opruimkosten verhalen op de overtreder.

 • Versneld verwijderen van graffiti en andere bekladding

 • Hogere boetes bij dumpen afval en opruimkosten verhalen op overtreder.

 • Vuilnisbakken in het winkelgebied en de wijken nog vaker ledigen en schoonmaken.

 • Het instellen van een “kantonnier” per wijk voor het onderhouden van straatmeubilair, herstellen losliggende stoeptegels, kleinschalig onderhoud van groen op gevaarlijke plekken.

Mobiliteit

 

Verkeer en openbaar vervoer hebben een grote uitwerking op de leefbaarheid, dynamiek en imago van de hele stad.

Snel het centrum bereiken en verlaten zonder afhankelijk te willen zijn is een niet te verwaarlozen trend.

SAB wil met dit gegeven rekening houden en is voorstander waar mogelijk het autoverkeer tot kort aan het centrum toe te laten.

Wij willen het autoverkeer beter regelen, doorstroming bevorderen en het stilstaan en optrekken zoveel mogelijk vermijden.

Het zoeken naar parkeerplaatsen door automobilisten moet door een nog beter geleidingssysteem (verder van het centrum plaatsen) oplossen. Door het aanleggen van parkeergelegenheid op logische plaatsen zal zowel het milieu als ook de bereikbaarheid verbeteren.

Openbaar vervoer 

 

Kernpunten

 

Het OV moet als tegenhanger van de auto, meer dan nu, klantgerichter en aantrekkelijker worden gemaakt, maar wel betaalbaar blijven.

Het openbaar vervoer staat ten dienste van de burger en die moet dan ook zo kort mogelijk naar die plaatsen worden gebracht waar de voetgangers zich ophouden.

Vooral in de nabijheid van een seniorencomplex dient op korte loopafstand een OV halteplaats te zijn. Dit geldt ook voor de eventueel nieuw aan te leggen tramroute.

De OV –assen dienen zodanig te lopen dat openbare voorzieningen direct met elkaar worden verbonden. Voor de toekomst moeten mogelijke knelpunten nu al worden opgepakt zodat de OV-assen niet worden gestagneerd. (Wilhelminabrug i.v.m. duwvaart) Voor nieuwe, ook haast futuristische vervoersmogelijkheden ( Lightrail, zweefbaan, magneetbaan, kabinebaan, watertaxi’s, monorail enz.) staat onze partij volledig open en zal dat indien initiatiefnemers dit oppakken, steunen.

Om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren hebben de hybridenmotoren voor bussen de voorkeur.

 • Indien mogelijk weer in eigen hand nemen van het openbaar vervoer als gemeentelijk vervoerbedrijf.

 • Tramroute van Hasselt naar Maastricht Mosea Forum, trambus naar station en van station tramtracé naar Bonnefantenmuseum, MECC en MUMC+.

 • Gratis OV voor ouderen en minder validen.

 • Korting op OV voor iedereen binnen de centrumring.

Verkeerscirculatie

 

De auto heeft in onze samenleving een belangrijke plaats ingenomen. Het is dan ook niet reëel dit gegeven te negeren. Wordt nu nog om veelal milieuredenen de auto uit het centrum geweerd, in de toekomst is deze motivatie onhoudbaar. SAB kijkt vooruit en houdt bij haar beleid nu al rekening met de schone elektrische- en hybride auto’s.

Wij willen nu al creatieve oplossingen aandragen voor de nabije toekomst waarvan nu al geprofiteerd kan worden. Voor velen zal het een lang en moeizaam proces zijn om hierin anders te denken en de auto als schoon vervoermiddel te accepteren.

De huidige verkeerssituatie zal verbeterd moeten worden.

SAB streeft naar een constante doorstroming, waarbij snelheidsveranderingen zoveel mogelijk worden vermeden. De ringwegen om het centrum dienen dan ook voor een goede doorstroming te zorgen, waarbij die optimale doorstroming voor verminderde belasting van het milieu moet zorgen. Een goed voorbeeld is het traject Noorderbrug /A2 met zijn ongelijkvloerse kruisingen. Een optimum van bereikbaarheid, parkeren en onnodig zoeken naar parkeergelegenheid wordt gecreëerd door city-ring parking. Vestiging van aantrekkelijke winkels in de aanloopstraten naar het oude centrum gaat verpaupering tegen en bevorderd het City-ring parkeren.

Kernpunten

 

 • Intensievere proefnemingen met het wegnemen van obstakels zoals verkeerslichten, drempels, palen enz. die belemmerend kunnen werken bij doorstroming.( zie effect Duitse Poort)

 • Doorstroming autoverkeer verbeteren door verkeerslichten af te stellen op aanbod.

 • Afbouw doseerlichten en terugdringen hierdoor van sluiproutes.

 • Bij nieuwbouw in het centrum in de bouwvergunning de verplichting opnemen om (ondergrondse) parkeerplaatsen aan te leggen afhankelijk van het aantal bewoners en de te verwachten bezoekers.

 • Ondergrondse/bovengrondse parkeergarage aanleggen aan Hubertuslaan/Pieterstraat ( niet ten koste van het stadspark) en Wilhelminasingel ter hoogte Stationstraat/Wyckerbrugstraat als onderdeel van City-ringparking met mogelijke overstap op gratis OV.

 • In elke garage capaciteit reserveren voor stalling van scooters en (brom)fietsen.

 • Een tweede Noorderbrug in combinatie met een nieuw te bouwen stuw/waterkrachtcentrale.

 • Realisatie van een voetgangers/fietserstrook tegen de bestaande spoorbrug.

 • In de wijken intensievere onopvallende snelheid- controles laten uitvoeren.

 • De doorstroming op de Kennedybrug en, Noorderbrugtracé  bevorderen door een hogere snelheid dan 50 km / per uur toe te staan.

 • In de straten waar een school gevestigd is éénrichting- verkeer en een parkeerverbod instellen.

 • Voldoende halten plaatsen voor touringcars nabij culturele en economisch vitale functies en vervoersknooppunten als centraal Station, Markt/Boschstraat, Slavante en tevens toiletfaciliteiten voor onze bezoekers creëren.

 • Niet mee doen aan geld verslindende symboolpolitiek zoals o.a. een autoloze zondag.

 • Binnen het gemeentelijk ruimtelijk  verordening- en verkeersbeleid prioriteit geven aan een optimaal fietsnetwerk (ook recreatief) en de verdere uitbouw/optimalisatie van het OV netwerk. 

Openbare ruimten

 

In tegenstelling tot vele andere gemeenten, kent Maastricht  geen bevolkingskrimp.

De compactheid van de stad heeft zijn charmes, maar helaas ook grote nadelen.

Een nadeel is dat er weinig groenplekken zijn. Ook heeft Maastricht te weinig kleur, waardoor zij al snel als grauw wordt ervaren.

SAB wil het bestaande groen in goede staat brengen en nadien waar mogelijk uitbreiden met parken en perken.

Buurtnetwerken krijgen meer vrijheid zelf aan te geven waar zij in hun buurt meer groen willen, mits dit niet tot

onveilige situaties leidt. Prioriteit heeft het onderhoud van de huidige groenvoorziening en de jaarlijkse bestrijding van het onkruid.

De openbare ruimte in onze stad is volgens meerdere rapporten in slechte staat van onderhoud en verdiend meer aandacht.

De MTB dient  versneld in de markt gezet te worden als breed re-integratiebedrijf. Mensen met een bijstandsuitkering, asielzoekers etc. uit Maastricht en het Heuvelland dienen via Annex in te stromen bij ons re-integratiebedrijf en opgeleid te worden om bij stadsbeheer aan het werk gezet te worden. De stad Maastricht telt bijna 3800 bijstandsgerechtigden die allen hoe dan ook een steentje kunnen bijdrage aan onze samenleving. Voor iets, hoort iets is één van onze uitspraken.

 

 

Maastricht moet aan de fiets is een uitspraak die je vaak hoort. SAB is het daar helemaal mee eens en zal dat daar waar mogelijk ook ondersteunen. De veiligheid van de fietsers staat voorop en daarom willen wij tijdens de herfst en de winter het aantal borstelrondes van fietspaden fors intensiveren. Door bladeren en sneeuwval zijn het vaak ontzettende glibberbanen met alle gevolgen van dien en dit willen wij tegen gaan. Dit geldt ook voor de stoepen rond onze senioren- complexen die vaker geborsteld dienen te worden om valpartijen te voorkomen. SAB gaat voor een kwaliteit op C- niveau, want er staan genoeg mensen langs de kant die kunnen helpen om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Mocht het dan nog niet van voldoende kwaliteit getuigen willen wij gerust overstappen op B niveau en zijn bereid hier extra middelen voor in te zetten.

Strategische locaties hebben extra uitstraling nodig. Denk dan vooral aan bloemkorven/bakken aan lantaarnpalen, bruggen etc.

Betrek de ondernemers in de binnenstad hierbij, door  zomerplanten of ander (tijdelijk) kleinschalig groen in te zetten en faciliteer hen. Gelijktijdig dienen de wijken ook een upgrading in groen te krijgen, het mag niet zo zijn dat alleen de binnenstad met “goud” omgeven wordt.

Kernpunten

 

 • Beter onderhoud van huidige groenvoorzieningen en perken, zeker ook in de buitenwijken.

 • Meer borstelrondes in de herfst en winter om de fietspaden te ontdoen van bladeren en sneeuw.

 • MBT versneld als breed re- integratiebedrijf voor  bijstandsgerechtigden, statushouders en asielzoekers  uit Maastricht en het Heuvelland in de markt zetten.

 • Ontvang je geld van de gemeente dan hoor je hier iets voor terug te doen.

 • Onkruidbestrijding verbeteren op huidig C-niveau, maar mocht dit niet gaan dan extra geld inzetten voor  het B-niveau.

 • Uitbreiden stadspark met een ruime strook van de Tapijnkazerne.

 • Toegankelijk stellen ENCI groeve of delen ervan ten behoeve van de stille recreatie. De gemeente houdt dit gebied in eigen beheer.

 • Revitalisering van o.a. Beatrixhaven d.m.v. aanleg groenstroken en houtwallen rondom deze percelen.

 • Hernieuwde aanleg van kleurrijke bloemperken cq kunstwerken op rotondes i.p.v. huidig verhuur en reclame beleid.

 • Gratis vergunningverstrekking voor ondernemers die hun gevel of pui willen vergroenen.

 • Ondernemers mogen gevels en pui tijdens daartoe aangegeven perioden opsieren zonder vergunning mits de opsiering blijft binnen de aangegeven kaders die bij de gemeente ter inzage liggen. Denk hierbij aan Kerstmis, Rieu etc.

 • Hondenbelasting dient gebruik te worden voor het plaatsen en onderhouden van  hondenbakken en het realiseren en onderhouden van hondenlosloop- gebieden en moeten nergens anders voor ingezet worden, alleen zo kunnen wij ergernis nr.1 van de burger bestrijden.

Zorg en welzijn

 

 

Buurthuizen staan ter discussie omdat zij de exploitatie niet meer rond krijgen. Een combinatie van activiteiten in een buurthuis vergroot het bestaansrecht, spreidt de exploitatiekosten en waarborgt tegelijk het onderkomen in de buurt voor de verenigingen. Echter de activiteit moet er ook passen qua omvang en werkzaamheden. Verschillende zorgverlenende instellingen( logopedie, podologie, dislexie, diethiek, wijkverpleging, wijkteams, enz.) kunnen op deze manier kort bij de patiënt in de wijk worden gebracht daar waar geen wijkzorgcentrum of mantelzorgcomplex is. Een beschaafde maatschappij laat haar senioren niet in de steek. Herinrichting van de buurthuizen en inrichten van inloophuizen met specifieke diensten en dienstverlening voor o.a. onze senioren maakt hen zelfstandiger.

Alles dient er op gericht te zijn dat de senioren van een welverdiende oude dag kunnen genieten.

Kernpunten

 

 • Buurthuizen en inloopwoningen inrichten voor multifunctioneel gebruik met inrichting o.a. als periodiek buurtdienstzorgcentrum

 • Per wijk bekijken of het vestigen van een kleinschalig mantelzorgcomplex de mogelijkheid biedt mensen, die dagelijks zorg nodig hebben, langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen met behulp van familie, vrienden en kennissen.

 • SAB vindt dat ook de Karosseer gezien moet worden

 • als een wijk van Maastricht en dient zodoende ook gelijk behandeld te worden.

Gezondheidszorg

 

Kernpunten

 

De positie van de mantelzorger moet fors worden verbeterd.Waar mogelijk dient de gemeente deze hulpverleners te faciliteren en dient de organisatie fors ondersteund te worden op alle gebied. Mantelzorg geven is een geleidelijk proces en kan jaren duren.Veelal is het vanzelfsprekend, totdat de complexheid zo groot word dat externe hulp noodzakelijk is. Begeleiding en het faciliteren van de mantelzorg willen wij verbeteren o.a. met het invoeren van een gemeentelijk mantelzorgloket, bemand door onze mantelzorg organisatie.

Wij doen dit niet alleen om de zorgbehoevende te helpen, maar ook om de mantelzorger te beschermen tegen zich zelf. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil dat er zoveel als mogelijk bushalteplaatsen gecreëerd worden in wijken waar veel hulp behoevende senioren wonen. Dit om mantelzorgers met het O.V. korter bij hun plaats van bestemming te brengen. SAB wil scholen en verenigingen stimuleren om projecten te starten gericht op de bevordering van de gezondheid van kinderen. Dit werpt weer zijn vruchten af als zij ouder zijn en dan minder gebruik hoeven te maken van onze gezondheidszorg. 

 • gratis OV voor vrijwillige mantelzorgers of korting op hun parkeervergunning.

 • Studenten die mantelzorger zijn moeten langer over hun studie kunnen doen zonder extra kosten.

 • Versoepeling van sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden die mantelzorg verlenen aan familielid, buurtgenoot, kennis of vriend.

 • Een duidelijk herkenbaar gemeentelijk mantelzorgloket van waaruit tijdelijk dan wel blijvend ondersteuning kan worden geregeld.

 • Subsidiëren van originele projecten door verenigingen en op scholen ter bevordering van de gezondheid van de jeugd.

 • Betere gemeentelijke facilitering bij het aanpassen van een woning, gericht op langer zelfstandig wonen.

 • Gemeentelijke inzamelacties van hulpmiddelen ( rolstoel, rollators, scootmobiel, enz.) voor heruitgave.

 • Scootmobieluitleen verder uitbouwen en nog meer in de markt zetten door gratis te blijven uitlenen.

 • Naleving van afspraken  met woningcoöperaties dat woningen die aangepast zijn( traplift, doucheruimte),  ook weer verstrekt worden aan iemand met een indicatie die deze hulpmiddelen nodig heeft. Sloop van deze aanpassingen is, mits niet meer te herstellen of zwaar vervuild, niet acceptabel.

 • Overschotten WMO mogen alleen maar ingezet worden ter ondersteuning van ons zorg- en welzijnbeleid en mogen niet naar de Algemene middelen.

Ouderenzorg

 

Kernpunten

 

Van onze ouderen wil 90% zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en liefst in hun eigen omgeving.

Voor de gemeente heeft dit groot financieel voordeel.

Daarom wil SAB de verzorging voor onze ouderen efficiënter inrichten. Intramurale zorg neemt hiermee af en levert zo een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg. Voor ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen wil SAB woonsituaties scheppen in hun eigen vertrouwde omgeving. Een senioren 

mantelzorgcomplex in de eigen wijk, waarbij familie, vrienden en buurtgenoten mantelzorg kunnen verlenen, heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Het spreekwoordelijk gezegde “een oude boom moet je niet verplanten” nemen wij voortvarend ter hand door in iedere wijk zo’n kleinschalig mantelzorgcomplex te willen  vestigen. Ook het toestaan van kangoeroewoningen en verbouwen van garage tot woonunit voor de ouder(s) moet tot de mogelijkheid behoren. De Sociaal Actieve Burgerpartij ziet graag dat in sommige wijken als experiment bewegingstoestellen voor ouderen geplaatst worden.

 • Senioren moeten kunnen blijven wonen in hun eigen wijk, met betaalbare zorg op maat en zorgvoorzieningen in hun buurt.

 • Per wijk bekijken of een mantelzorgcomplex te realiseren valt, zodat onze hulpbehoevende senior, tot aan zijn overlijden, in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

 • Versoepeling of gratis verlenen van vergunningen om garage tot woonunit om te bouwen of om bij voldoende ruimte unit in tuin te plaatsen, dit om de ouders bij kinderen te kunnen laten wonen of opvang van een gehandicapt kind.

 • Het mag absoluut niet verhuurd worden als studentenwoning of anders dan hierboven genoemd.

 • Senioren die een huisdier nemen om o.a. eenzaamheid te bestrijden moeten weten dat hun huisdier na hun overlijden in goede handen is en ondergebracht wordt bij een stichting die opzoek gaat naar een nieuw baasje. De gemeente moet ruimte en subsidie hiervoor ter beschikking stellen.

 • De senior met huisdier moet lid zijn van deze stichting en ook een kleine contributie betalen.

 • SAB pleit voor het plaatsen van bewegingstoestellen in de openbare ruimte voor senioren.

Economie

 

 

Een goed vestigingsklimaat met minder regels en overheidsbemoeienis voor ondernemers, bedrijven en instituten moet de economie van de stad stimuleren.

De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat de beperking voor bedrijven in de wijk de Karosseer moet worden opgeheven. Een ondernemer moet niet beperkt worden in zijn ondernemen, de markt bepaald of hij op een bepaalde plek zijn kost kan verdienen. Het staat hen vrij zich ook daar te vestigen, wel volgens de regels die voor ieder bedrijf gelden. Het vestigingsklimaat wordt mede bepaald door de eerste kennismaking met die overheid. Zelfgenoegzaamheid en vaak ook arrogantie moet plaats maken voor klantvriendelijkheid en behulpzaamheid.

Starheid in denken en handelen moet plaats maken voor souplesse en innovatief (mee)denken. Niet de beperkingen d.m.v. regels aan de ondernemer opleggen, maar samen binnen de kaders zoeken naar de mogelijkheid om tot een vestiging in Maastricht te komen, dat moet het doel zijn. Maastricht is van oorsprong een echte industriestad. De verschuiving van industrie naar dienstverlening verloopt traag. SAB wil de dienstverlenende sector extra stimuleren.

Hierbij hoort ook de opbouw van een imago en het hebben van uitstraling.

Het is onvoldoende om een ondernemer een plek aan te wijzen waar hij zich zou moeten vestigen, ga samen met hem opzoek naar een voor hem geschikte locatie. Bij werk hoort ook wonen, cultuur en recreatie, ook dat zijn aandachtgebieden om de economie van de stad te stimuleren.

Als je onze stad binnen komt vanuit verschillende kanten zie je onvoldoende wat de stad wil zijn n.l. een bruisende, goed verzorgde en vitale stad, waar het goed ondernemen en vertoeven is. Een ander niet te verwaarlozen knelpunt is de migratie van jongeren die een hogere opleiding in Maastricht hebben gevolgd.

Een tekort aan representatieve betaalbare woningen en het onvoldoende voorhanden zijn van werk voor deze hoger opgeleiden, bevordert het vertrek uit de stad. Het vertrek van deze groep uit Maastricht moet een halt worden toegeroepen. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen en instituten waardoor hun vertrek een halt kan worden toegeroepen is daarom hoofdzaak.

Als een bedrijfstak een stimulerend effect heeft naar andere bedrijfstakken, moet aan deze bedrijfstak veel meer aandacht worden besteed dan gebruikelijk.

Ondanks dat Maastricht redelijk centraal ligt tussen sterke economische gebieden ( Eindhoven, Roergebied en Brussel) weet Maastricht hier te weinig van te profiteren. Een actiever aantrekkingsbeleid dient hier verandering in te brengen. Ook dient er meer gelobbyd te worden in Brussel ( europees parlement) voor extra financiële ondersteuning bij diverse projecten.

Ook dient de infrastructuur ( land,water en via de lucht) optimaal te zijn. SAB zal ten alle tijden MAA, vanwege het regionale economisch belang, blijven ondersteunen. Niet alleen voor ondernemers, instituten en instellingen die zich in Maastricht willen vestigen, maar ook voor lokale initiatiefnemers wil SAB een overheid met minder bureaucratie en een actievere opstelling zijn zodat zij hun doel kunnen bereiken. De overheid moet laagdrempelig zijn voor het vestigen van nieuwe ondernemingen. Daarom is duidelijkheid, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van het ambtenarenapparaat een must.

kernpunten

 

 • Bijscholing in de vorm van cursussen voor ambtenaren om slagvaardigheid en eventueel klantvriendelijkheid te vergroten.

 • Het blijven ondersteunen van MAA middels subsidie.

 • Minder regels voor ondernemingen die zich hier willen vestigen.

 • Op de Karosseer worden ook andere dan autogelieerde bedrijven toegelaten.

 • Het vestigen van een cybercentrum voor de toekomst.

 • Het tegen gaan van de migratie van jongeren uit onze stad  als zij hun opleiding hebben voltooid d.m.v. het bieden van kansen op werk en een passende woning.

Toerisme 

 

Toerisme en horeca zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en is een belangrijke economische sector in Maastricht. De groei van het toerisme vlakt af en de concurrentie neemt toe. Maar ondanks dit gegeven is Maastricht nog steeds populair, maar toch, het wordt minder. Afgelopen jaar zijn de hotelovernachtingen afgenomen en dit baart zorgen.

Het is daarom tijd voor nieuwe impulsen. Het winkelaanbod dient divers te zijn en traditionele winkels worden ondersteund. Deze impulsen moeten secundair ook invloed hebben op de vestiging van nieuwe bedrijven. Ook de inwoners moeten een goed gevoel hebben over hun stad. Vooral uit die hoek komt  kritiek. Onze inwoners moeten ook een gevoel hebben dat er nog rustmomenten in de stad zijn en ervaren deze 24 uurs cultuur niet als hetgeen zij het liefst willen. De winkelopenstelling op zondag is niet meer terug te draaien en bijna algemeen geaccepteerd, maar SAB is absoluut geen voorstander van de openstelling op feestdagen en zal hier dan ook niet mee instemmen.

Feestdagen zijn bijzondere dagen die aan het gezin toebehoren en dienen samen met onze senioren gevierd te worden. SAB zal het beklemmende harnas van het evenementen- beleid weg halen, door te stoppen met de dagennorm op onze pleinen. Wij zullen er wel voor waken dat Maastricht niet één groot pretpark wordt, er dient naar de juiste balans gezocht te worden.

kernpunten

 

 • De Sociaal Actieve Burgerpartij gaat de traditionele winkels en kleine zelfstandigen meer ondersteunen om zo een nog grotere diversiteit aan winkelaanbod te krijgen, waardoor de keuze om in Maastricht te shoppen versterkt wordt en leegstand voorkomen wordt.

 • Geen 24 uurs economie in onze binnenstad en wijken. De stad en haar burgers willen ook genieten van rustmomenten.

 • Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij absoluut niet toe. Dit zijn dagen dat het gezin bij elkaar hoort te zijn.

 • Loslaten van de dagennorm op het Vrijthof of anderen pleinen tijdens evenementen.

horeca

 

kernpunten

 

De horecaondernemer maakt moeilijke tijden door. Door regelgeving op het gebied van geluid, roken, terras- verwarming en vergunningen ziet hij zich geconfronteerd met fors oplopende kosten en een afname van omzet. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil deze groep ondernemers, daar waar kan, meer zelfregulerende ruimte geven zonder alsmaar van bovenaf regels op te leggen.

De horecaondernemer dient het visitekaartje van de stad te zijn tijdens een rustmoment van onze gasten of burgers. De grilligheid, de hogere eisen van de toeristen en de goedkope alternatieve vliegreizen ( tegenwoordig vlieg je al voor € 50 retour naar Barcelona) eisen een voortvarende energieke benadering om de bezoeker naar stad en regio te halen en ook langer vast te houden.

 • Geen 24 uurs  economie.

 • Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij niet toe.

 • Verruiming van de terrasbenutting met 3 maanden tot het hele jaar tegen dezelfde kosten.

 • Elektrisch aangedreven vrachtwagen/vervoermiddelen

 • krijgen de mogelijkheid om ook in de avond en nacht te laden en/of te lossen gezien de geringe geluidsoverlast, dit zolang er nog geen totaal overkoepelend distributiecentrum is.

 • Meer tact en overleg bij handhaving horecaoverlast.

 • Oprekken of los laten van de 60 dagennorm.

 • Het beklemmende harnas voor het Vrijthof moet uit het evenementenbeleid gehaald worden.

 • Woon je in de binnenstad, dan weet je dat je rekening  moet houden met dit soort “overlast” .

 • Toch dient Maastricht niet één groot pretpark te worden. Er dient naar de juiste balans gezocht worden.

Opleidingen

 

kernpunten

 

Het binnenhalen van nationale en internationale opleidingen verstevigd de positie van Maastricht als studentenstad. SAB zal opleidingsinstituten die zich in de stad willen vestigen waar mogelijk meer dan gebruikelijk hierbij helpen. Maastricht heeft meer dan genoeg kantoorruimte ter beschikking en een toelage op de te betalen huur voor een bepaalde tijd moet bespreekbaar zijn. Ook moet een verplichte start gemaakt worden met het ombouwen van kantoorpanden en wijziging van deze bestemmingsplannen. Naast de bekende reguliere opleidingen zoals; universiteit, hogescholen en middelbare opleidingen willen wij ons ook sterk maken voor opleidingen op o.a. handelsgebied en talen. Ook opleidingen op gebied van biofarmica,  voedingstechnologie, financiën op middelbaar en hoger niveau zou een gewenste aanvulling zijn.

 • Intensieve ondersteuning bij het zoeken naar geschikte locaties in de stad voor opleiding instituten.

 • Maastricht nog meer promoten als leerstad.

 •  De student meer betrekken als vrijwilliger bij seniorInstellingen.

Werving

 

Maastricht als congresstad dient meer uitstraling te hebben. De stad biedt buiten haar oudheid,  winkelaanbod en bourgondische uitstraling te weinig voor het meerdaagse toerisme waaronder congresgangers. Hoogwaardige experiences die een langer verblijf in de stad rechtvaardigen ontbreken. Er wordt kleinschalig en te veel genoegzaam gedacht. Dit heeft ook een negatief effect op de werving van nieuwe instituten en bedrijven. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil het totale vestigingsklimaat verbeteren, zodat deze eerder geneigd zijn zich in Maastricht te vestigen en zij daardoor de mogelijkheid vergroten voor afgestudeerden om in onze stad een baan te vinden en zodoende ook te kunnen blijven wonen.

kernpunten

 

 • Werven van ondernemers op het gebied van cultuur en hoogwaardige experiences en beschikbaar stellen van locaties tegen acceptabele condities.

 • Beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke kantoorpanden als inrichting voor kleinschalige multidisciplinaire activiteiten.

 • Werving en faciliteren voor de vestiging van een blijvende interactieve hoogwaardige moderne tentoonstelling met steeds wisselende items.

 • Werving van een casino in het centrum van de stad.

 • Intensievere werving van bedrijven en instituten die afgestemd zijn op de behoefte van de afgestudeerden.

 • Stimuleringssubsidies en andere faciliteiten voor startende ondernemers. 

 • Vestigingsvoorwaarden gunstiger maken.

Industriële activiteit en werken

 

Maastricht heeft een relatief hoog potentieel aan arbeiders voor de maakindustrie als gevolg van de industriële activiteiten uit het verleden. Over het algemeen zijn dit laag opgeleiden, terwijl in de huidige Maastrichtse industrie (Mosa etc.) steeds hogere eisen aan het personeel worden gesteld. Het vinden van vervangende werkzaamheden voor de eerste groep is een aandachtspunt voor SAB Het opleidingsniveau zal omhoog moeten om het ontwikkelen van industriële activiteiten in Maastricht en de regio te bevorderen. Maakindustrie die zich wil, of gewenst is zich te vestigen buiten onze gemeente grens, deze wil SAB faciliteren op divers gebied als deze bedrijven ook werkgelegenheid bieden voor Maastrichtse ingezetenen. Wij zullen meer over de grenzen moeten denken en ook samenwerking zoeken. Om goede industriële activiteiten te kunnen ontplooien is bereikbaarheid van essentieel belang.

Inrichting, infrastructuur en omgeving ( uitstraling) van industrieterreinen dienen te worden verbeterd.

kernpunten

 

 • Vinden van werk voor minder opgeleiden of het verzorgen van bijscholing.

 • Maakindustrie die vanwege o.a. ruimtegebrek zich moet vestigen buiten de gemeentegrens en werkgelegenheid biedt aan onze burgers daar waar mogelijk ondersteunen.

 • Meer over de landsgrenzen denken en handelen. Gebruik de Eu-regio.

 • Uitstraling van industriegebieden verbeteren door groenaanplant en plaatsen van houtwallen. 

wonen

 

Een betaalbare woning in een goede omgeving voor iedereen lijkt een vanzelfsprekendheid. Helaas is dit niet het geval. Veel woningen voldoen eigenlijk niet aan de criteria die SAB voor ogen heeft. Betaalbare woningen voor afgestudeerden is naast werk één van de speerpunten om hen voor onze stad en regio te behouden. Ook moeten er veel meer woningen komen voor onze alsmaar groter wordende groep senioren en voor onze invalide burger. Een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit moet hoge prioriteit hebben. Er dienen levensloopbestendige, kangoeroewoningen en bungalows gebouwd te worden om niet alleen aan de steeds groter wordende groep senioren, maar ook om mensen met een beperking tegemoet te komen. De wachttijden zijn te lang en de huren te hoog. Maastricht heeft de potentie om op termijn snel te ver-

pauperen. Enerzijds wordt dit in de hand gewerkt door het type woningen, infrastructuur en inrichting van wijken, anderzijds door het slecht onderhoud van straten,(Maastricht lijkt wel één lappendeken), straatmeubilair, pleinen en plantsoenen in de wijken.

Wijken waar een overvloed aan studenten wonen mogen geen getto’s worden, waar het voor andere burgers ondraaglijk wordt om te kunnen wonen.

Controle op woningsplitsing, huisjesmelkers en vaker ook illegaliteit dient fors opgevoerd te worden. Daar waar illegaliteit reeds heeft plaats gevonden dient dit

afgebouwd te worden. Veel wijken zijn in het verleden te compact gebouwd, waarbij ook nog eens erg weinig groen voorhanden is en waar nauwelijks plaats is om de auto te parkeren. Revitalisering van bestaande woonwijken of straten met mogelijkheid tot ruimtelijke herbouw en/of herschikking en voldoende parkeermogelijkheid moet zonder lastenverzwaring voor de huidige bewoners, de kwaliteit van het wonen verbeterd worden.

Samen met woningbouwcorporaties en de buurtnetwerken wil SAB dit adequaat aanpakken. Noodzakelijk is het aanpassen van de gebiedvisies c.q. heroverwegen om de kwaliteit van wonen, leefbaarheid infrastructuur te verbeteren.

kernpunten

 

 • Er dienen meer levensloopbestendige, kangoeroewoningen en patio’s gebouwd te worden voor de steeds groter wordende groep senioren in onze stad.  

 • Vergunning voor projectontwikkelaars scherper

 • formuleren op het gebied van het ruimtelijk aspect

 • in de wijk.

 • Hoogbouw toe te staan buiten de grenzen van het oude centrum.

 • Betaalbare representatieve woningen voor jonge hoogopgeleide starters.

 • Betaalbare woningen voor jonge gezinnen met voldoende buitenspeelruimte voor kinderen.

 • Geleidelijk vervangen van het verouderde woningbebestand, rekeninghoudend met krimp, betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woning, afwisseling in bouwstijl, groenvoorziening en parkeergelegenheid.

 • Bij nieuwbouwplannen de nadruk leggen op kwaliteit van de woonomgeving zeker ook bij huurwoningen.

 • Wooneenheden voor studenten creëren in langdurig leegstaande kantoorgebouwen nabij het centrum.

 • Versnelde aangepaste bouw van een campus en sporthal.  

Opvang daklozen

 

Wie in nood is dient geholpen te worden. Ook een kwetsbare groep als de dak/thuislozen heeft recht op hulp. Die hulp is niet vrijblijvend en SAB vindt dat er verplichtingen tegenover dienen te staan. Aan daklozen met psychische nood moet op adequate wijze hulp worden geboden, waarbij dwangverpleging/ dwangbehandeling niet mag worden uitgesloten. De begeleiding moet op een terugkeer in de maatschappij gericht zijn, waarbij een structurele leefwijze met dagelijkse opdrachten een onderdeel is van de daginvulling. Daarom wil de Sociaal Actieve Burgerpartij geen opvangcentra voor daklozen in het centrum, waar de verleiding van vertier groot is en de motivatie om weer aan een arbeidsproces te willen deelnemen geweld wordt aangedaan. De opvang van daklozen moet er op gericht zijn om de problemen, waar veel daklozen mee kampen, op te lossen en tevens gericht zijn op het krijgen van werk en inkomen, mogelijk door het werken binnen een gemeentelijk werkbedrijf.

kernpunten

 

 • Besloten opvangcentra voor daklozen niet in het

 • centrum van de stad of midden in wijken, maar op een geschiktere locatie met ruimte en mogelijkheden voor daginvulling.

 • Activiteiten aanbieden naar kennis en vermogen.

 • Daklozen die overlast veroorzaken moeten worden gesanctioneerd en door de begeleiding weer op het goede spoor worden gezet.

 • Bij psychische stoornissen en verslavingsproblemen dienen de deskundige hulpinstanties te worden ingeschakeld. Er is geen plaats voor vrijblijvendheid.

 • Hulpverlening bij schuldaflossing, bij het krijgen van werk (gemeentelijk werkbedrijf) en inkomen en het zoeken na verloop van tijd van een woning.

 • Langdurige begeleiding ook na re-integratie.

Verpaupering

 

Verpaupering van een straat of gebied begint met achterstallig onderhoud.

Het is niet prettig er te wonen en nieuwe investeerders voor leegstaande panden laten het afweten. Achterstallig onderhoud leidt dan ook vaak tot verkrotting en criminaliteit in de straat. Het is slecht voor het imago van de stad en het is zeker niet uitnodigend voor de bezoeker. SAB is van mening dat een goed uitziende stad ook goed voor de economie is. Inwoners hebben meer plezier in hun werk en omgeving en toeristen doen de stad vaker aan. De Sociaal Actieve Burgerpartij  wil huiseigenaren verplichten bij een te slechte staat van onderhoud van hun pand dit binnen een nader te bepalen termijn te laten opknappen. SAB wil er een gedifferentieerd  beleid op toepassen dat afhankelijk is van enkele criteria zoals o.a. historische waarde v/h pand, ligging, beeldbepalend in straat of gebied, dit alles ter beoordeling van de welstandcommissie nieuwe stijl die samengesteld dient te zijn uit verschillende disciplines. ( architect, historicus, gemeentelijke vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van het Buurtnetwerk).

De eigenaar van een pand met achterstallig onderhoud (buitenkant) de plicht opleggen het pand op te knappen. Kan of wil de eigenaar dit niet opknappen dan moet de gemeente dit ter hand nemen en bekostigen. Bij verkoop van het pand is de eigenaar verplicht de renovatiekosten terug te betalen aan de gemeente,

vermeerderd met de gemiddelde rente per jaar over de kosten die de renovatie heeft gekost en een nader te bepalen heffing. Nogmaals: bepaling van achterstallig onderhoud wordt bepaald door de welstandcommissie nieuwe stijl.

kernpunten

 

 • Het tegengaan van verpaupering door pandeigenaren

 • waarvan het pand fors achterstallig onderhoud vertoond, te verplichten dit ter hand te nemen en op te knappen.

 • Daar waar de eigenaar dit niet kan of wil, dit te laten

 • uitvoeren door de gemeente en bij verkoop van het pand terug te laten betalen, verhoogd met de rente en een heffing.

 • Een herwaardering en reorganisatie van de welstand-

 • commissie die meer verantwoordelijkheid aflegt aan de gemeente en die van andere samenstelling zal zijn dan de huidige.

 • Leegstaande panden van de gemeente in de binnen-

 • stad tijdelijk inrichten als expositieruimte van

 • kunstenaars en/of sociale activiteiten, allen kortstondig van aard.

werken

 

Iedere inwoner van onze stad die kan en mag werken, hoort ook te werken. Samen de schouders zetten onder je stad, daar is niets mis mee. Arbeid naar vermogen voor werkelozen. Wie echt niet kan werken moet rekenen op hulp van de overheid, wie kan werken en niet wil heeft pech en kan nergens aanspraak op maken bij de gemeente.

Een deel van onze burgers kunnen wel, maar staan bewust naast de kant en vinden het wel goed zo, terwijl anderen niet aan het werk komen. Ook veel allochtonen nemen helaas niet deel aan het arbeidsproces. SAB volgt het Rotterdams model. Wat ons betreft hoeft bij een sollicitatie naar een gemeentelijk functie geen naam en land van herkomst vermeld te worden. In Rotterdam blijkt dit succesvol te zijn, ook onze

provincie heeft zulk een onderzoek gelast. De Sociaal Actieve Burgerpartij zal fors inzetten op het ondersteunen van 50 plussers en mensen met een beperking in hun zoektocht naar een baan. 

kernpunten

 

 • Burgers met een bijstandsuitkering, die kunnen werken, inzetten in het gemeentelijk werkbedrijf voor het onderhouden van de groenvoorziening, onderhoud straatmeubilair en andere ergernissen bij de burgers.

 • In Maastricht wordt iedereen met een uitkering die werkt beloont. Het moet aantrekkelijker worden om te werken. Er moet ruim verschil in beloning zitten tussen welwillende en mensen die de hakken in het zand zetten.

 • Gaan de niet- welwillende op het criminele pad, dan volgen forse sancties bovenop de justitiële.

 • Mensen die echt niet kunnen, krijgen wat een werkende krijgt.

 • Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk door oudere langdurige werkeloze. 

sociale samenleving 

 

 

In Maastricht is iedereen gelijk en wordt langs een eerlijke, humane en rechtvaardige meetlat gelegd. Maastricht is geen vrijstaat, alle culturen leven hier op een gelijkwaardige manier naast en met elkaar met inachtneming van de Nederlandse normen en waarden. Al eerder heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij aangegeven dat wie zich hier niet in kan vinden, elders onderdak moet zoeken. Voorkeursbehandeling gerelateerd aan afkomst, geloof of nationaliteit behoort wat SAB betreft tot het verleden.

Wie in moeilijkheden geraakt, zonder het zelf schuld te zijn, moet er op kunnen vertrouwen dat de gemeente de helpende hand biedt. Wie niet kan werken moet op steun van de gemeente kunnen rekenen. Degene die bewust moeilijkheden veroorzaakt of wel kan maar niet wil werken heeft in onze stad een probleem.

Kernpunten

 

 • Financiële en of materiële ondersteuning naar behoefte en volgens vastgestelde afspraken.

 • Schuldhulpverlening voor hen die het moeilijk hebben.

 • Eén aanspreekpunt bij de hulpverlening en indien meerdere gemeentelijke kanalen voor de hulpbehoevende aangesproken dienen te worden, dit buiten het zicht van de hulpbehoevende gebeurt.

multicultureel

 

De periode van de expliciete multiculturele samenleving is wat de Sociaal Actieve Burgerpartij betreft voorbij. Positieve discriminatie heeft minder goeds gebracht dan verwacht. De derde generatie allochtonen uit Marokko of Turkije hebben inmiddels dezelfde kansen als de autochtone

bevolking en je zou ze zelfs geen allochtoon of andere benaming meer moeten geven. SAB vindt het discriminerend om nog te spreken over

integratie bij deze derde generatie. Sommigen spreken het Maastrichts beter dan de tiende generatie Maastrichtenaren. SAB geeft wel de ouders mee, hun kinderen op te voeden volgens de normen en waarden die in Nederland gelden. De eerste generatie is inmiddels nu al zolang in Nederland dat deze inwoners voldoende tijd en kansen hebben gehad om te integreren. De opvoeding volgens westerse normen kan de derde

generatie, die hier nu bijna allemaal vanaf hun geboorte verblijven, zelf oppakken hetgeen onze autochtone bevolking ook met hun pasgeborenen doen. Hier hoeft geen gemeenschapsgeld meer voor gereserveert en uitgegeven te worden.

 

Kernpunten

 

 • Er worden geen gemeentelijke subsidies meer verstrekt om mensen te laten integreren in onze samenleving. De inwoners van onze stad zijn sterk genoeg om hun eigen kinderen te begeleiden bij hun inburgering.

 • Er worden geen vergunningen meer verleend voor het bouwen van nieuwe gebedshuizen.

 • Geen positieve discriminatie meer voor allochtonen aan gemeentelijke loketten en gesubsidieerde instellingen, maar maatschappelijke functionering op basis van gelijkwaardigheid.

Opvang asielzoekers

 

SAB vindt dat mensen die in nood verkeren geholpen dienen te worden, waar ze ook vandaan komen. Als stad dienen wij hier ruimte voor te creëren en deze mensen op te vangen. SAB vindt echter ook dat onze stad eenzelfde aantal moet opnemen zoals de steden om ons heen van gelijke grootte. Het kan niet zo zijn dat wij als hoofdstad van Limburg een groter aantal asielzoekers moeten opnemen dan de rest. Iedereen hoort hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De Sociaal Actieve Burgerpartij pleit dan ook voor een van te voren vastgestel maximum en voor Maastricht geldt dan in totaal 600 opvangplekken.

Deze plekken dienen in goed overleg met de buurten gekozen te worden. Geen opvanglocatie midden in een wijk, maar aan de randen van de stad met voldoende ruimte voor het ontplooien van allerlei activiteiten voor deze mensen.

SAB pleit er ook voor dat deze asielzoekers vanaf dag één dat zij in onze stad verblijven, mee helpen in het onderhouden ervan. Dit versneld de integratie, dus ook de taalvaardigheid. Ook bevorderd dit het acceptatieproces.

Kernpunten

 

 • Wie in nood is dient geholpen te worden, ongeacht waar hij vandaan komt.

 • SAB gaat voor maximaal 600 opvangplekken in onze stad.

 • Geen opvanglocatie midden in de wijk, maar aan de randen van de stad.

 • Geen overvaltactiek, maar goed overleg met de buurt waar de opvanglocatie komt te liggen.

 • Vanaf het prille begin dienen de asielzoekers mee te helpen de stad te onderhouden

 

Onderwijs en jongeren 

 

Maastricht kent een diversiteit aan onderwijsinstituten. Alles moet uit de kast worden gehaald om dit in stand te houden en nog te verbeteren. De universiteit is een visitekaartje voor Maastricht en ook voor de provincie. Coöperatieve samenwerking dient verder te worden verbeterd. De complexe jeugdzorg overbrengen naar de gemeente in het kader van de 3 decentralisaties hoort te gebeuren met voldoende geld om ook adequaat te kunnen handelen. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil dat Maastricht ook voor jonge mensen een goede plaats is om op te groeien, te wonen, werken en te recreëren. In het Lager Onderwijs dienen de scholen vrij van godsdienstles te zijn. Dit is een taak van de ouders en de scholen mogen hierdoor niet geremd worden in het geven van onderwijs. Er dient meer dan gemiddeld contact tussen ouders en school te zijn, vooral als het signaal zich voordoet dat een leerling door diverse redenen voortijdig de school wil verlaten. Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen moet worden gestimuleerd. De gezondheid van onze jeugd staat voorop en dit verdienen wij later terug in ziekte- kosten als ze senior zijn. Drank, snoep en snackautomaten moeten verdwijnen uit de schoolkantines. Overgewicht en diabetici moet volgens SAB tot het verleden gaan behoren.

Kernpunten

 

 • Geen godsdienstonderwijs op lagere scholen, dit dienen de ouders zelf op te pakken.

 • De sportleraar weer invoeren in het lager en voortgezet onderwijs en tevens het invoeren van zwemles.         

 • Jeugdzorg voorzien van genoeg middelen om adequaat te kunnen handelen.

 • Betere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen ter verbetering van de gezondheid van onze jeugd.

 • Verwijderen van drank, snoep en snackautomaten op scholen.

 • Voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters. 

Omscholing en vorming

 

Kernpunten

 

Jongeren moeten meer aan werk geholpen worden.

Senioren moeten steeds langer doorwerken, (67 jaar)

eer zij mogen gaan genieten van hun verdiende rusten hun hobby. Vele jongeren vinden geen baan, staan aan de zijkant en worden daar tientallen jaren later voor gestraft.

Jongeren die in de bijstand geraken moeten geholpen

worden met bijscholing om zo hun kans op de arbeidmarkt te vergroten.

 • Jongeren moeten meer geholpen worden in het zoeken van een baan.

 • Jongeren die in de bijstand belanden moeten middels bijscholing of gedragstherapie  geholpen worden aan een nieuwe baan.

(Hang) Jongeren

 

Kernpunten

 

Niet alleen de overheid draagt verantwoordelijkheid, 

maar zeker ook de ouders. Wij vinden dat de ouders van hangjongeren een grotere verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en bij niet naleven van overeenkomsten dit kan leiden tot sancties. Intensievere maatregelen binnen de bevoegdheden dienen ten volle benut te worden om er voor te zorgen dat de ouders hun verantwoordelijkheid ook nemen. Er wordt naar gestreefd de overlast niet te verplaatsen, maar in samenspraak met burgers en jongeren deze te verminderen en daar waar mogelijk te stoppen.  Maastricht heeft nog steeds te weinig te bieden op het gebied van uitgaan voor onze jongeren. De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat er samen met de jongerenraad gezocht dient te worden naar mogelijkheden op dit gebied.

 • Kostenloze inlooplocaties met voorzieningen die de de jeugd aanspreekt e.e.a. in overleg met de doelgroep.

 • Een discotheek/ uitgaansgelegenheid niet zijn een poppodium voor de jeugd in het Belvédere gebied of een van de ENCI- hallen met ruime parkeergelegenheid en nachtelijk busvervoer naar diverse wijken in Maastricht.

 • Intensiever toezicht en striktere handhaving van verordening(en) met betrekking tot het zich ophouden in openbare gebouwen en openbare weg.

 • Straatverbod/samenscholingsverbod bij overtreding van drank- en drugswet c.q. overlast met hieraan gekoppeld een meldingsplicht.

 • Schades en vernielingen verhalen op jeugd en/of ouders(voogd).

VRIJETIJDSBESTEDING EN RECREATIE

 

 

De recreatie als onderdeel van de vrijetijdseconomie is belangrijk en heeft de aandacht.

De verblijfsrecreatie in de stad schiet tekort. Langs walmuren en kerken wandelen is mooi, maar is onvoldoende om de verblijfstoerist langer aan de stad te binden.

Het aanbod voor dagrecreatie moet worden verbeterd. Durf te ontdekken, durf gebruik te maken van water en lucht, daar is genoeg van om ons heen. Maar durf ook de regio als recreatief gebied aan te bieden. Je bent even snel in Aken, Luik als in Rotterdam van Noord naar Zuid. Ook de algemene vrijetijdsbesteding voor de bewoners van onze stad en het bijzonder voor onze senioren verdient meer aandacht. De amateurkunst dient breder ondersteund te worden. Wijktoneelgezelschappen, seniorenbonden etc. verdienen meer aandacht om onze senioren van een fijne tijd te laten genieten na het werkend leven. 

Kernpunten

 

 • Ondersteunen van diverse activiteiten gericht op onze senioren.

 • ENCI- groeve ontwikkelen tot een stil recreatiegebied.

 • Langs Maasoever direct aan het water stroken met ligweides aanleggen voor gratis dagrecreatie.

 • Aanleg van wandelpaden langs de Maas direct aan het water.

 • Herinrichting en daardoor attractiever maken van de Maaspromenade en Markt d.m.v. een kindermolentje en voldoende zitelementen voor onze senioren.

Cultureel erfgoed

 

 

De Sociaal Actieve Burgerpartij, vindt dat er meer financiële ruimte vrij gemaakt dient te worden voor het herstel van enkele historische elementen die (bijna) verloren zijn gegaan. Binnen onze stad zijn vele groeperingen bezig met de historie van Maastricht die helaas te weinig zichtbaar kunnen zijn. SAB wil deze groepen een podium geven. ( Stichting Maquette Maastricht, Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting D’Artagnan, Stichting Romeinse brug Maastricht en vele anderen. Vaak wordt gesproken over Maastricht als Romeinse vesting, maar buiten de funderingsresten in de kelder van hotel Derlon is van de Romeinse herkomst niets te zien. Wetende dat de verschillende gemeentelijke erfgoedcollecties, de honderden archeologische dossiers langzamerhand ontsloten worden, dient hieraan ook meer zichtbaarheid gegeven te worden. Een stad die trots zegt te zijn op haar erfgoed, moet dit beter tonen.

Kernpunten

 

 • De Sociaal Actieve Burgerpartij zal zich inzetten en middelen vrij maken voor het behoud van Maastrichts cultureel erfgoed en het uitdragen daarvan.  

 • Bij bouwprojecten grotere inbreng van cultuurhistorici en instellingen die met historisch Maastricht verbonden zijn.

 • Reconstructie in het Belvédereproject van de kruittoren en de Hochterpoort op de Boschstraat als entree naar het oude stadsgedeelte.

 • Reconstructie kruittoren in Wijck/ Martinuspoort

 • Romeinse brug en andere romeinse oudheden zichtbaar maken voor het publiek

Cultuur

 

 

SAB wil een inhoudelijke discussie voeren wat wij nou werkelijk verlangen op cultuur gebied en ook kijken naar de verhouding cultuur en sport.

Buiten de Bonbonniére heeft Maastricht weinig representatieve middelgrote betaalbare theaters waar amateurgezelschappen( harmonie, fanfare, toneel

en dans) terecht kunnen. Ook kampen veel verenigingen met een tekort aan opslag en repetitieruimten. De Sociaal Actieve Burgerpartij wil hier graag iets aan doen en onze verenigingen, etc. ruimte bezorgen

eventueel tegen een betaalbare prijs, waar zij naar op zoek zijn.

Kernpunten

 

 • Grotere financiële steun voor amateurgezelschappen die innoverende en artistiek vernieuwende initiatieven nemen.

 • Selectievere gemeentelijke subsidies voor gezelschappen die al overheidssteun ontvangen.

 • Realiseren van klein betaalbaar theater ( tot ca. 400 plaatsen) voor de amateurkunsten.

 • Stimulering op scholen van de kleinkunst met inzet van verenigingen , conservatorium, toneelacademie en andere opleidingsinstituten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Selectievere subsidies voor kunstfestivals en projecten die weinig publiek trekken.

 • Leegstaande etalageruimten uitbesteden aan kunstenaars waardoor zij hun producten tentoon kunnen stellen.

 • Stimuleren en ondersteunen van Limburgse volkscultuur en projecten over de Limburgse en Maastrichtse historie en cultuur.

Sport 

 

 

SAB beschouwd de sport als een sterk verbindende factor tussen mensen van welke afkomst dan ook. Sporten is goed voor de gezondheid ook als je ouder bent en dat bespaart de overheid vaak veel geld. Sporten doe je in groepsverband maar ook individueel. Sporten vanaf het prille begin van je leven tot en met het senior zijn. Van speeltoestel voor onze kinderen naar  bewegingstoestel voor onze senior. Maar hebben wij de sport wel zo goed in het vizier als we denken. Weten de gebruikers ook wel hoe wij invulling willen geven aan sport. De tijd dat iedere wijk b.v. een voetbalclub heeft is voorbij, dat iedere wijk een gymzaal of sporthal heeft is niet meer en of dit ooit terug komt durven wij niet te voorspellen. Dat het anders moet door het afnemend aantal burgers en samenstelling van onze bevolking is zeker. De sport stuitert alle kanten op en je kan het niet voor iedereen goed doen. SAB wil toch proberen zijn kiezer mee te nemen in haar gedachten hoe om te gaan met de Maastrichtse sporter.

Kernpunten

 

 • Meer geld voor sport. Er dient een eerlijkere verdeling van gelden te komen.

 • Twee STER- sportparken: één in Oost en één in West met voorzieningen die het mogelijk maken dat er ook topsport bedreven kan worden.

 • Zes multifunctionele sportparken met ieder een hoofdgebruiker met rond deze hoofdgebruiker diverse sportverenigingen die daar qua activiteiten bij aansluiten. Hierdoor kunnen de velden en hal door meerdere verenigingen gebruik worden. Allen hebben dezelfde rechten en plichten binnen het sportpark. Deze multifunctionele sportparken dienen voorzien te zijn van meerdere kunstgrasvelden zodat van optimaal gebruik gesproken kan worden. Bij deze sportparken hoort een zeer eenvoudige sporthal enkel met omkleedruimte, sportruimte en toiletten, zodat in de wintermaanden bij heel slecht weer ook binnen de sport beoefend kan worden. In de zomertijd of andere momenten kan deze hal voor andere sport/wijkactiviteiten gebruikt worden.

 • SAB wil niet alleen investeren in breedtesport, maar zeker ook in topsport en vindt het jammer dat de afgelopen jaren diverse sportgebouwen gebouwd zijn en er geen breedte- en topsport  bedreven kan worden. De Sociaal Actieve Burgerpartij vindt dat er geen topsport kan zijn zonder breedtesport en omgekeerd. SAB omarmt onze betaalde voetbalorganisatie M.V.V. en wil haar steunen en faciliteren daar waar het kan. Het zet jong en oud aan tot sporten en dat is waar wij voor gaan. Als stad moet je trots zijn een BVO binnen je grenzen te hebben, draag dat ook uit.

 • Senioren en mensen met een beperking dienen tegen een betaalbaar tarief te kunnen sporten.

 • De sporttarieven dienen minimaal gehandhaafd te blijven,maar nog liever verlaagd. Wij willen vooral iets doen aan de tarieven van het zorgbad in ons gemeentelijk zwembad.

 • De senioren worden langzamerhand steeds meer bewust van de kwaliteit van leven en gebruiken alle middelen die hen ter beschikking staan om die kwaliteit ook te handhaven. Daarom pleiten wij voor het plaatsen van bewegingstoestellen op diverse plaatsen in Maastricht.

 • De senioren van nu hebben andere behoeften dan de senioren van de toekomst. Sorteer daar ook op voor.